تاثیر آزمایشات در یادگیری علوم تجربی

تاثیر آزمایشات در یادگیری علوم تجربی

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه. ۱ بیان مسئله و موضوع تحقیق. ۱ انجام آزمایش و یاددهی در یادگیری علوم تجربی.. ۱ چالش های پیش رو در انجام فعالیت های آزمایشگاهی.. ۲ نقش مدیران در استفاده ی بهینه از فعالیتهای آزمایشگاهی.. ۴ زمینه و تاریخچه ای از موضوع پژوهش… ۷ پیشنهادها۸ ضرورت و اهمیت …