تاثیر آموزش بر آگاهی و مهارت بهورزان خانه های بهداشت استان گلستان در مواجهه با مواردحادثه دیده و فوریتی سال ۱۳۹۲

تاثیر آموزش بر آگاهی و مهارت بهورزان خانه های بهداشت  استان گلستان در مواجهه با مواردحادثه دیده و فوریتی سال 1392

تاثیر آموزش بر آگاهی و مهارت بهورزان خانه های بهداشت استان گلستان در مواجهه با مواردحادثه دیده و فوریتی سال ۱۳۹۲

چکیده: زمینه:در راستای تحقق اهداف نظام سلامت کشور مراکز آموزش بهورزی با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان برای ایجاد مهارتهای کافی در مواجهه با موارد مختلف و از جمله مصدومین حوادث تاسیس گردیده اند . هدف:اين مطالعه به منظور بررسي تاثير برگزاری متناوب دوره های …