تاثیر مولفه هاي رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ….

تاثیر مولفه هاي رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ....

تاثیر مولفه هاي رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ….

چكيده پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثیر مولفه هاي رهبری امنیت مدار بر رفتار کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان …. تهيه و تدوين گرديده است. گردآوري داده shy;ها در این پژوهش به روش توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق را کلیه كاركنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان …. به …