تاریخچه و سیر تكاملی درجنگهای شیمیایی دنیا

تاریخچه و سیر تكاملی درجنگهای شیمیایی دنیا

بخشهایی از متن:

جنگ شیمیایی با جنگ جهانی اول در اوایل قرن بیستم آغاز شد و با جنگ شیمیایی عراق علیه ایران در اواخر قرن بیستم به اتمام رسید. اگر چه در تاریخ، تا قبل از شروع جنگ اول جهانی مواردی از بكار گیری اسلحه شیمیایی ذكر شده است ولی انجام جدی حملات شیمیایی به جنگ اول باز می گردد.

جنگ جهانی اول و نخستین حملات شیمیایی

از اوایل جنگ جهانی گازهای شیمیایی وارد میدان شدند. دراگوست ۱۹۱۴ فرانسویها گازهای اشك آور مختلفی ر ااستفاده نمودند. در ژانویه ۱۹۱۵آلمانها در لهستان علیه روسها از گاز كلر استفاده نمودند كه بی نتیجه بود.

نخستین حمله موفق آلمان ها و تلفات سنگین با گاز كلر

در بعد از ظهر ۲۷ آوریل ۱۹۱۵ آلمانها در نزدیكی شهری به نام ‎YP RES در بلژیك علیه متفقین (كه بیشتر سربازان انگلیسی و بلژیكی بودند) گاز كلرین را بكار بردند كه نخستین حمله وسیع گازی در تاریخ دنیا محسوب می شود. در این حمله حدود ۶۰۰۰ سیلندر حاوی كلرین مایع را در طول یك خط ۶كیلومتری مستقر نموده، ۱۸۰ تن كلرین را آزاد نمودند كه بخاطر جو مناسب بصورت ابر سبز رنگی خط مقدم متفقین را پوشانید. چون متفقین هیچگونه آمادگی نداشتند، شدیدا آسیب دیدند بطوری كه تلفاتشان به ۵۰۰۰ كشته و ۱۵۰۰۰ مصدوم رسید. این حادثه نقطه عطفی در تاریخ جنگهای دنیا بشمار رفت زیرا بر تمامی كشورها روشن شد كه اكنون یك عامل جدید وارد میدان شده است كه محاسبات روشهای مقابله با آن پرداختند. پس از حمله شمیمیایی ۲۷ آوریل، در ظرف چند روز هزاران ماسك توسط زنهای انگلیسی ساخته شد و در اختیار سربازان قرار گرفت. این ماسكها عبارت بودند از یك پدنخی كه با محلولی از هیپوسولفیت سدیم، گلیسیرین و بیاكر بنات سدیم آغشته شده بود. …

یكی دیگر از پیشرفتهای مربوط به جنگهای شیمیایی، بدنبال پیشرفت علم بیو تكنو لوژی پیدا شد و آ ن استفاده از توكسینهای باكتریها گیاهان و سپس دستیابی بروشهای سنتز غیر بیولژیك و به مقیاس وسیع آنها بود. در این رابطه مثال برخی از میكوتوكسینها و نیز انتروتوكسین استافیلو كوك و بوتولینال توكسین سرانجام جزء سموم استاندارد شده نظامی قرار گرفتند كه به مقیاس وسیعی تولید شدند.

استفاده از سلاح شیمیایی پس از جنگ جهانی دوم

در سال ۱۹۶۵ مصر در یمن از گاز خردل استفاده كرد كه البته تا سالها پس از آن بطور بین المللی شناخته نشد. (جنگ یمن ۶۷- ۱۹۶۳ ). در جنگ ویتنام (۶۸- ۱۹۶۱ ).

خرید فایل