تحقیقی کامل با ۵۴ اسلاید برای دانشجویان رشته معماری با تصاویری بسیار زیبا و علمی

تصاویر زیبا و مرتبط بسیاری در فایل موجود است که باعث غنی شدن این تحقیق گردید است. پروژه فوق نتیجه زحمت اینجانب بود و هزینه زیادی صرف آن شده است که امیدوارم برای شما عزیزان مناسب باشد. در ذیل فهرست عناوینی که به ان پرداخته شده آورده ام.
فهرست مطالب
۱-موقعیت جغرافیایی زمین مورد نظر..
۱-۱ نقشه کل زمین..
۲- مشخصات اقلیمی.
۱-۲ دما….
۲-۲ رطوبت
۳-۲ باد
۴-۲ نوع خاک..
۵-۲ جهت تابش خورشید.
۶-۲ بارش
۳- مشخصات خانواده
۱-۳ معرفی اعضای خانواده.
۲-۳ از نطر اقتصادی.
۳-۳ اجتماعی..
۴-۳ فرهنگی.
۵-۳ سواد
۴- مطالعات کالبدی
۱-۴ مشخصات فیزیکی زمین.
۲-۴ مصالح مورد مصرفی.
۳-۴ تکنولوژی ساخت…
۴-۴ جهت گیری بنا.
۵-۴ فضاهای مورد نیاز و ابعاد و ارتباطات.
دیاگرام های ارتباطی فضاها..
نتیجه گیری

خرید فایل