تحقیق آینده مدیریت منابع انسانی

قسمتهایی از متن:

مقدمه:

به واسطه تغییرمحیط كسب و كار‌‌‌؛ مدیریت منابع انسانی(HRM) ؛نیز لزوما باید تغییر كند.نظر به ضرورت پاسخگویی به تغییرات، پیش بینی محیط؛ تغییرات و اتخاذ تصمیمات اثر گذاردر خصوص آینده؛ مدیریت منابع انسانی باید تغییر كند.آینده غیر قابل پیش بینی است و مشكل است تعیین كنیم كه چه پیش خواهد آمد.از این رو انعطاف پذیری و كسب دانش كافی در جهت پاسخگویی به این عدم قطعیت ها مهم است. در حالی كه مدیران منابع انسانی ارتباط خود را با توسعه فناورانه حفظ می كنند ضروری است موضوعاتی كه با نقش های اصلی پرسنلی آنها مرتبط می شوند را با موضوعات عمومی كاری و اقتصادی تركیب كنند.لازم به ذكر است كه واحدها ومدیران منابع انسانی موفق؛ تاثیر استراتژیك مهمی بر سازمانهای متبوعشان دارند.

البته؛نقشهای اصلی پرسنلی با مهمترین منابع سازمانی؛ یعنی نیروی كار؛ مرتبط هستند. اداره نقشهای مذكور یعنی به كار گماری؛ انتخاب؛انتصاب؛ آموزش؛ توسعه و غیر تاثیرات مستقیمی در برگشت سرمایه سهام داران و بهره وری دارند. شركتهای موفق بطور مستمر كاركنان بهره ور را جذب و حفظ می كنند.

چالشها:

در محیط تجاری كنونی شاید پنج چالش تجاری مهم وجود داشته باشد كه نیازمند بررسی است:

۱) جهانی شدن: مدیران اغلب مواقع با چالش هایی در جهت ایجاد توازن میان الزامات جهانی اندیشیدن و محلی عمل كردن مواجه هستند. افراد، ایده ها،تولیدات و اطلاعات باید در جهت براورده ساختن نیازهای محلی در سرتاسر جهان جابجا شوند. هم اكنون موقعیت های سیاسی متغیر، مسائل تجارت جهانی، نرخهای مبادله متغیر و فرهنگ های نا آشنا در تصمیمات تجاری وارد شده است و لذا مدیران باید بر اساس نیاز های مشتریان بین المللی خود تحت آموزش قرار گیرند. آنان باید تواناییشان را برای یادگیری انجام كار با یكدیگر در جهت اداره تنوع، پیچیدگی و ابهام در سراسر جهان ارتقا دهند. در این محیط مدیران منابع انسانی وظیفه ای خاص را به عهده دارند، این وظیفه شامل حصول اطمینان از این موضوع است كه آیا سیاستها و اعمال منابع انسانی توجه كافی به تعادل بین سازگاری و هماهنگی در مقابل شناخت تفاوت های فرهنگی و دیگر اختلافها مبذول می دارد.

۲) سود آوری از طریق رشد: تعداد زیادی از شركتهای غربی تقریباْ به سودها ودرآمد های فراوانی از طریق كوچك سازی، كم كردن تعداد سطوح سازمانی و استحكام رسیده اند. در حال حاضر آنان به درآمد افزایش یافته از طریق رشد نظر دارند كه مسائل و چالش هایی را برای حرفه ای های منابع انسانی به همراه خواهد داشت. …

خرید فایل