تحقیق بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس بوکان (همراه با فایل پی دی اف)

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه جو عاطفی خانواده وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دبیرستان های شهرستان بوکان بود. جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بوکان بود که از میان آنها نمونه ای با تعداد ۹۰ دانش آموز به شیوه تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآواری اطلاعات پرسشنامه استاندارد جو عاطفی و انگیزش پیشرفت تحصیلی استفاده شد. طرح این تحقیق از نوع همبستگی – توصیفی می باشد. تحلیل های آماری همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین جو عاطفی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقعطع متوسطه در شهرستان بوکان رابطه آماری معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که میانگین جو عاطفی بر حسب جنسیت در میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بوکان تفاوت معناداری دارد اما از نظر میانگین انگیزش پیشرفت تحصیلی در میان دختران و پسران دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان بوکان تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلید واژه ها: جو عاطفی خانواده ها ، انگیزش پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان، شهرستان بوکان.

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱- بیان مسئله. ۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۳- اهداف تحقیق.. ۵

۱-۳-۱- هدف اصلی.. ۵

۱-۳-۲- اهداف فرعی.. ۵

۱-۴- سوالات تحقیق.. ۵

۱-۴-۱-سوال اصلی.. ۵

۱-۴-۲- سوالات فرعی.. ۵

۱-۵- فرضیه ها ی تحقیق.. ۶

۱-۵-۱- فرضیه اصلی.. ۶

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی.. ۶

۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها ۶

۱-۶-۱- تعریف نظری.. ۶

۱-۶-۲- تعریف عملیاتی.. ۷

۱-۷- متغییرهای پژوهش…. ۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۸

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲- جو عاطفی.. ۹

۲-۲-۱-محیط عاطفی خانواده ۱۳

۲-۲-۲-زیان ناشی از فقدان عواطف… ۱۵

۲-۲-۳-رفتار با نوجوان.. ۱۶

۲-۲-۴-بر قراری ارتباط با نوجوان.. ۱۷

۲-۲-۵- عواملی كه شوق تحصیل را در نوجوان كاهش می دهد. ۲۴

۲-۲-۶- نقش تربیتی پدر در خانواده ۲۶

۲-۳- انگیزش پیشرفت تحصیلی.. ۳۰

۲-۴- پیشینه تحقیق.. ۳۵

۲-۴-۱- پیشینه داخلی.. ۳۵

۲-۴-۲- پیشینه خارجی.. ۳۸

فصل سوم: روش تحقیق.. ۳۹

۳-۱- مقدمه. ۴۰

۳-۲- روش تحقیق.. ۴۰

۳-۳-جامعه آماری.. ۴۰

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۴۰

۳-۵- ابزار اندازه گیری اطلاعات… ۴۰

۳-۶- روش تجزیه وتحلیل داده ها ۴۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۴۳

۴-۱- مقدمه. ۴۴

۴-۲-بخش اول: ویژگیهای نمونه مورد مطالعه. ۴۵

۴-۳- بخش دوم: بررسی فرضیه ها ۴۶

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. ۴۸

۵-۱- مقدمه. ۴۹

۵-۲- بحث و نتیجه گیری یافته ها ۴۹

۵-۳-محدودیت های تحقیق.. ۵۱

۵-۴- پیشنهادهای تحقیق.. ۵۱

منابع.. ۵۲

ضمائم ۵۵

۱-۱-­ بیان مسئله

خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک را تحت سرپرستی و مراقبت خود قرار می دهد. این محیط بیش از محیط های دیگر در رشد و تکامل فرد تأثیر دارد و کودک را بیش از این که از اوضاع اجتماعی خارج از خانه متأثر شود، تحت تأثیر قرار می دهد. محیط خانوادگی بیش از بهره ی هوشی کودکان در مؤفقیت تحصیلی آنها مؤثر است. شاید بتوان گفت مهمترین عامل مؤثر در شکل گیری نگرش دانش آموز نسبت به تحصیل، خانواده است. اینکه والدین با دانش آموز و درس و تحصیل او چگونه برخورد کنند و در الگوهای تربیتی خود برای چه نوع رفتارهایی ارزش قائل شوند، یکی از اجزای اساسی در شکل گیری نگرش دانش آموز نسبت به تحصیل است. نگرش خانواده نسبت به مدرسه و آیندۀ زندگی در نگرش دانش آموز نسبت به درس و تحصیل تأثیر بسزایی دارد. پدران و مادرانی که درس را کاری بیهوده و اتلاف وقت تلقی می کنند ممکن است در فرزندانشان نیز همین قسم داوری پدید آید و در نتیجه برای آموختن و پیشرفتهای درسی هیچ گونه کوششی به کار نبرند. متأسفانه ریشه و اساس بسیاری از اُفت تحصیلی ها و بی انگیزگی های دانش آموزان به تحصیل، در درون خانواده ها است. بسیاری از دانش آموزان از انگیزه های لازم و کافی برای درس خواندن و یادگیری برخوردار نیستند و در رأس همۀ دلایلی که آنان را نسبت به تحصیل، درس و کتاب بی انگیزه کرده است نگرش ها و باورهای غلطی است که بعضاً در محیط خانواده فرا گرفته اند. برخی رفتارهای غلط و نا آگاهی های والدین، مهمترین و اصلی ترین عامل انگیزه در پیشرفت تحصیلی را در درون فرزندان از بین برده است. هنگامی که خانواده ها از نقش نظارتی خود در فعالیت های آموزشی و تربیتی فرزندان غافل می شوند، وقتی در درون خانه نگرش ها و باورهای غلطی دربارۀ تحصیل و علم آموزی در ذهن فرزندان شکل می گیرد، وقتی حمایت خانواده ها از فرزندان در دوره های مختلف کمرنگ و یا از بین رفته است، وقتی محیط های خانوادگی بعضاً به محیط های سرد و بی روح مبدل گشته اند و گاهی والدین از وضعیت تحصیلی فرزندان خود بی خبرند و ارتباط والدین و فرزندان به دلایل متعددی هم چون اشتغال تمام وقت والدین در بیرون از خانه، به حداقل ممکن رسیده است دیگر چه انتظاری می توان داشت که چرخ مؤفقیت تحصیلی فرزندان بدرستی و در جهت مثبت پیش رود. مؤفقیت تحصیلی در گرو علل و عوامل متعددی است که نبود و یا نقصان هر کدام از این عوامل موجبات اُفت تحصیلی را فراهم می سازد. هوش و استعداد تحصیلی یادگیرنده، عوامل محیطی ( نظیر دیدگاه های حاکم بر جامعه در خصوص تحصیل، امکانات، وضعیت اقتصادی و حتی وضعیت فرهنگی محیط اجتماعی و…) و عوامل خانوادگی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر روند تحصیلی دانش آموزان برشمرده می شوند. همانطور که گفته شد خانواده نقش بسیار مهمی در روند تحصیلی دانش آموزان ایفا می کند. مهمترین نقش والدین ایجاد محیطی آرام و مساعد برای مطالعه و انجام تکالیف درسی است(بیابانگرد،۱۳۸۷)

خرید فایل