تحقیق بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور طی سال‌های ۱۳۸۶۱۳۷۵

تحقیق بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور طی سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۷۵

قسمتهایی از متن:

اشاره:

یكی از مهم‌ترین منابع آمارهای جمعیتی، داده‌های ثبت احوال كشور است كه هر ساله در مورد چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طلا‌ق جمع‌آوری می‌شود. آنچه در مورد این آمارها باید مورد توجه قرار گیرد كیفیت اطلا‌عات جمع‌آوری شده است. دسترسی به ثبت دقیق وقایع جمعیتی جمعیت‌شناسان را در تجزیه و تحلیل دقیق‌تر وقایع جمعیتی یاری خواهد رساند و شاخص‌های دقیق‌تری در ارتباط با این وقایع در اختیار جمعیت‌شناسان و سایر محققان برای انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط در اختیار قرار خواهد داد. دسترسی به ثبت دقیق اطلا‌عات جمعیتی یكی از اهداف توسعه‌ای هر كشوری است و كشور جمهوری اسلا‌می‌ایران در سال‌های اخیر در ارتباط با ثبت وقایع حیاتی چهارگانه به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. پوشش ثبت آمار موالید كشور در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی داشته و با توجه به اینكه پوشش ثبت موالید به صد درصد نرسیده اما ثبت این آمارها به سطح قابل قبولی رسیده است. میزان ثبت ازدواج و طلا‌ق نیز با توجه به مشكلا‌تی كه وجود دارد از كیفیت قابل قبولی برخوردار است. مسأله مهم در ارتباط با ثبت موالید، ازدواج و طلا‌ق توجه به ثبت موالید برحسب سن مادر و ثبت ازدواج و طلا‌ق بر حسب سن است كه ثبت این آمارها با كیفیت مناسب كمك‌های زیادی برای انجام تحقیقات جمعیتی و دستیابی به شاخص‌های مناسب در این مورد خواهد داشت. در این گزارش وضعیت و تحولا‌ت ازدواج و طلا‌ق با استفاده از آمارهای ثبت احوال كشور و اطلا‌عات سرشماری سال ۱۳۸۵ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. …

میزان عمومی‌ازدواج و طلا‌ق

ساده‌ترین شاخص تحلیل وضعیت ازدواج و طلا‌ق میزان عمومی‌ازدواج و طلا‌ق است كه از تقسیم تعداد كل ازدواج‌های هر دوره (به طور معمول یك‌سال) بر تعداد كل جمعیت ۱۵ساله و بالا‌تر طی همان دوره حاصل می‌شود و به طور معمول نسبت به هزار یا در هزار بیان می‌شود.

جدول شماره ۲ میزان عمومی‌ازدواج و طلا‌ق ثبت شده را از سال۱۳۷۵تا۱۳۸۶ نشان می‌دهد. میزان عمومی‌ازدواج ثبت شده در سال ۱۳۷۵، ۶۶/۱۲ در هزار بوده است یعنی در سال ۱۳۷۵ به ازای هر هزار نفر جمعیت تعداد ۶۶/۱۲مورد ازدواج داشته‌ایم. این میزان طی سال‌های مورد بررسی روند صعودی داشته است و از ۶۶/۱۲ در هزار در سال ۱۳۷۵ به ۵۴/۱۵ در هزار در سال ۱۳۸۶ رسیده است. میزان عمومی‌طلا‌ق ثبت شده نیز در سال ۱۳۷۵، ۰۰/۱ در هزار بوده است. به این معنا كه در سال ۱۳۷۵ به ازای هر هزار نفر جمعیت تعداد ۰۰/۱ مورد طلا‌ق داشته‌ایم. این میزان نیز طی سال‌های مورد بررسی روند صعودی داشته و از ۰۰/۱ در سال ۱۳۷۵ به ۸۴/۱ در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است.

البته میزان‌های عمومی‌ازدواج و طلا‌ق به شدت تحت تأثیر ساختار سنی است. با افزایش تعداد جمعیت واقع در سن ازدواج میزان عمومی‌ازدواج نیز افزایش می‌یابد و این عامل روی میزان طلا‌ق تأثیر خواهد گذاشت. پس می‌توان گفت كه بخشی از افزایش میزان عمومی‌ازدواج و طلا‌ق می‌تواند تحت تأثیر ساختار سنی جمعیت كشور و بهبود ثبت آمارهای ازدواج و طلا‌ق هم باشد. …

خرید فایل