تحقیق تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی

تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی


قسمتهایی از متن:

اهداف و وسایل

هیچ طرح تامین اجتماعی شایسته نام خود نخواهد بودجزدرصورت وجود این اطمینان خاطركه حمیتهای تعهد شده درآن درموعد مقررپرداخت شود.روشهای تامین الی حمایتهای پیش بینی شده باید دقیقا بررسی شوند وپیش ازاعلام رسمی طرح راه حلی پایدار پیدارشود.این موضع كاملا درمورد طرحهای قانونی وغیررسمی صادر است .مقام مسئول هرطرح كه خواهان هدف مذكوراست باید شیوه ها ووسایل لازم راپیش بینی كند.

هزینه هرطرح تامین اجتماعی مبلغ مورد نیازبرای پرداخت حمایتها وهزینه های اداری است.این مبلغ باتوجه به عواملی گوناگونی كه بعدا دراین فصل تجزیه وتحلیل خواهند شدازسالی به سال دیگرتفاوت خواهد داشت .مشكل اساسی تامین مالی فراهم كردن منابع لازم به منورجبران هزینه یادشده درهنگامی است ك این هزینه باید پرداخت شود.بااین حال این مشكلی دارای جنبه ها مختلفی است .یكی ازاین جنبه ها فراهم كردن منابع مذكوربه روشی منظم وسیستماتیك است ولو اینكه پرداخت حمایتها درفواصل نامنظم دركوتاه مدت وبلند مدت ضرورت پیدا كند.همین طور مسئله چگونگی تامین منابع لازم نیزمطرح است خواه ازطریق وصول مالیات یا حق بیمه های مقرر برای افراد زیرپوشش ودرجایی كه افرادشاغل مدنظرند وصول آنها ازكارفرمایان ذی ربط.

راه حل مشكل تامین مالی درانواع خاصی ازطرحها روشن است.طرحهای همگانی دربرگیرنده تمام ساكنان وطرحهای مساعدت اجتماعی طبعا ازمحل مالیات تامین می شوند ومنابعی به منظورجبران هزینه ها باید فراهم گردند.طرحهای مبتنی برمشاغل كه محدود به گروهای خاصی ازكاركنان اند باید ازمحل حق بیمه ها تامین و پیش ازایجاد هزینه ها منابعی تهیه شوند تادرزمینه حمایتهایی كه باید به كاركنان واجد شرایط پرداخت شوند اقدام لازم صورت گیرد.بدیهی ست كه صندوقهای احتیاط ازمحل حق بیمه ها تاین می شوند وهریك ازاعضا ازكل حق بیمه های جمع آوری شده پرداختی توسط خودیاتوسط كارفرمایان به نیابت ازطرف ها بهره مند می گردد.بااین حال درطرحها بیمه های اجتماعی اجرای گسترده متنوعی ازروشها امكان پذیر است وهرروش می تواند براساس زمینه های گوناگون توجیه پذیر باشد.بنابراین آنچه كه درپی خواهد آمد عمدتا به راههای بیمه های اجتماعی مربوط می شود.

افزایش منظم منابع :

همانطور که قبلاًگفته شد ، یکجنبه مهم تأمین مالی طرحهای بیمه اجتماعی چگونگی برنامه ریزی و تحقق افزایش منابع بطور منظم بمنظور جبرانهزینه حمایتها و هزینه جاری و آتیاداره امور است .

سیستم ارزیابی سالانه :

در مورد حمایت کوتاه مدت ، چون هزینه سالانه در ارتباط با سیاهه دستمزد بیمه شده در زمانی نسبتاً کوتاه به سطح ثابتی می رسد ، روش تأمین مالی سیستم « ارزیابی » یا « پرداخت بی وقفه هزینه ها »است که در چارچوب آن ، منابع حاصله در هر سال با هزینه مورد انتظار در همان سال دقیقاَ برابری می کند .

به منظور تدارک « پشتوانه پیشامد احتمالی معمولاًمابه التفاوت کوچکی کنار گذاشته می شود که هدف آن کمک به جبران افزایش پیش بینی نشده در هزینه یا کاهش درآمد به علت نوسانات تصادفی در سیستم هست پیش گویی تحقق عینی سطح پیش توانایی مالی امکان پذیر نیست ولی در حالتی که طرح بیمه بیماری با داشتن پیش توانایی معادل چند ماه حق بیمه می تواند آسوده خاطر باشد صندوق بی کاری بدون مبلغی بیشتر که به آن اتکا کند نمی تواند احساس امنیت داشته باشد دوره اولیه که درطی آن شرایط احضار تحقق پیدا می کند به شکل گیری این پشتوانه کمک می کند .

در زمینه حمایتهای بلند مدت ، ملاحظات پیچیده تری مطرح می شند . در شروع کار یک طرح جدید مستمری مبتنی بر حق بیمه ، هزینه حمایتها برای چند سال ، نسبتاً معتدل است ( حتی اگر در جهت یاری به سالمندان تازه وارد به طرح برای برخورداری از مستمری پیش از زمان مجاز در مقررات استاندارد امتیازات ویژه ای داده شوند ) پوشش این هزینه در سیستم ارزیابی سالانه در هر سال احتمالاً می تواند پیامدهای ناخوشایندی به همراه داشته باشد . می توان تصور کرد که یک طرح مستمری سخاوتمند می تواند به وسیله یک نرخ حق بیمه معتدل تأمین شود . …

خرید فایل