تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملك غیر و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور

تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملك غیر و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور

عنوان …………………………………………………………… ………………………شماره صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………. ………………………….۳

مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملك غیر………۴

مالكیت تبعی……………………………………………………………… …………………………… ۴

مالكیت فضا و قرار زمین……………………………………………… ……………………………..۴

تعریف حق ارتفاق……………………………………………………….. ………………………….. ۸

حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود……………………. ……………………………۱۰

تصرف در حق ارتفاق…………………………………………………… …………………………..۱۱

اذن در استفاده از ارتفاق………………………………………………… ………………………….۱۲

تفاوت‏هاى حق ارتفاق، با اذن…………………………………………… ………………………….. ۱۳

مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد……………………………… …………………………… ۱۴

تکالیف مالک…………………………………………………………. ……………………………….۱۶

تکالیف صاحب حق ارتفاق………………………………………………. …………………………..۱۷

حق ارتفاق در مورد انتقال ملک………………………………………… ……………………………۱۹

تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک……………………………… …….۲۱

حق ارتفاق در مورد انتقال ملک……………………………………………………………………….۲۲

مبحث دوم :احکام و آثار املاک مجاور،ماهیت حقوق املاك مجاور………………….۲۲

تصرفات مادی که هر یک از شرکا در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است………..۲۵

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود ……………………………… ………………………….۲۷

حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان : ……………………………… ……………………..۲۸

موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد……………………………… …………………….۲۸

اختلافات بین مالکین…………………………….. ……………………………… …………………. ۲۹

دیوار……………………………… ……………………………………………………………………۲۹

پله ……………………………… ……………………………………………………………………..۳۰

در مورد تعمیر سقف مشترک طبقات ماده ۱۲۸ قانونی می گوید……………………………… …..۳۰

مبحث سوم : ارتفاق در حریم املاک…………………………………………………. ۳۲

حریم چاه……………………………… ……………………………………………………………….۳۲

منابع و ماخذ ……………………………… ………………………………………………………….۳۵

،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,
============================== قسمتهایی از متن:
،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,

  • مقدمه :

بشر دارای زندگی اجتماعی است. لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشاركت با سایرین است. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می‏باشد. از جمله این مفاهیم می‏توان به حقوقی كه اشخاص نسبت به املاك خود و سایرین دارند اشاره كرد. اهمیت رعایت حقو ق همسایگان به قدری است كه پیامبر اكرم (ص) می‏فرماید : للجار حق (همسایه حقی دارد) و در جایی دیگر می‏فرماید اذا اراد احدكم ان یبیع عقاره فلیعرضه علی جاره (وقتی كسی بخواهد خانه یا ملك خود را بفروشد باید نخست همسایه خویش پیشنهاد كند.)

در این مقال سعی شده تا آثار و احكام مربوط به ارتفاق ،املاك مجاور، حرائم املاک ، قوانین مربوط ، ضررهای نامتعارف همسایگی و همچنین محدودكننده‌ های‌ مالكیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

حق ارتفاق در شهرسازی

  • مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملك غیر

از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم:

مالكیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال كه طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالك همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی كه اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین كاشته شده باشد. …

….

  • حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان :

چنانکه ممکن است ساختمانی که دارای چند طبقه است ملک دو یا چند نفر به طور مشاع باشد ، ممکن است به زور افراز شده هر طبقه متعلق به یک نفر باشد منشأ این گونه مالکیت به یکی از دو طریق زیر است :

  1. ساختمان چندین طبقه قبلاً بین چند نفر مشاع بوده و بعداً به طور افقی تقسیم شده و به هر یک طبقه ای را اختصاص داده اند . آن در موردی است که ساختمان به ارث به آنها رسیده یا با هزینه مشترک ساخته و یا خریده باشند .
  2. مالک یک زمین در واقع صاحب فضای مربوط به آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین . یعنی مالک زمین می تواند اجازه ساخت طبقات را به دیگران واگذار کند به شرط اینکه امکان ساخت طبقات بیشتر بر روی طبقات قبلی از بین نرود .
  • موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد:
  1. هزینه دیوار های بزرگ و بام به عهده تمام مالکین می باشد و هر یک به نسبت ارزش طبقه ای که متعلق به او است می پردازد .
  2. مالک هر طبقه کف را که بر آن راه می رود درست میکند .

خرید فایل