تحقیق دیدگاههای دیوید هیوم

دیوید هیوم و دیدگاهها

فهرست:

الف – مقدمه ای بر دیدگاه دیوید هیوم …………… ۳

ب – دیدگاههای هیوم ………………………… ۱۶

۱- علیت استقراء…………………………………. ۱۶

۲- جهان خارج …………………………………… ۲۰

۳- نفس………………………………………… ۲۴

۴- هیوم و اخلاق ………………………………. ۳۰

۵- خدا و اختیار…………………………………. ۳۸

۶- معجزه و هیوم ……………………………… ۴۰

۷- شکا کیت و اول شخص ……………….. ۴۳

منابع و مأخذ …………………………………. ۴۶

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

الف )مقدمه ای بردیدگاههای دیوید هیوم :

کسی که اکثرا او را بزگترین فیلسوفی می دانند که آثارش را به زبان انگلیسی نوشته مردی بنام دیوید هیوم که اصلا اسکاتلندی بود نه انگلیسی و در ۱۷۱۱ در ادینورو به دنیا آمد . هیوم بعضی از بهترین آثارش را هنگامی نوشت که هنوز بسیار جوان بود . در حدود ۱۸ سالگی نوعی مکاشفه عقلی برایش دست داد و هشت سال بعد را صرف نوشتن کتابی کرد بنام رساله طبیعی انسان کرد که با اقبال ناچیز ودرک حتی ناچیزترروبه رو شد و به گفته خودش مرده از چاپخانه متولد شد . بنابراین در سنین بین سی چهل ، هیوم در صدد بر آمد دوباره آن را بصورتی مردم پسندتر بنویسد . نتیجه این کار دو مجله کوچکتر بود . یکی تحقیق درباره فهم انسان و دیگر تحقیق در مبادی اخلاق . اما اقبال عمومی به این دو کتاب هم بهتر از کتاب اصلی نبود . در سنین بین چهل و پنجاه کتابی در زمینه تاریخ بریتانیا نوشت .

هیوم در زمان حیات همچنین به عنوان اقتصاددان شهرتی به هم رساند . در جنگ جانشینی اتریش در دو لشکر کشی به عنوان افسر ستاد خدمت کرد و دو سال در سنین متجاوز از ۵۰ دبیر سفارت بریتانیا در پاریس و بعد معاون وزارت خارجه بود.

در فرانسه هیوم به ( دیوید مهربان ) معروف بود و در شهر زادگاهش اسم او خیابان دیویدقدیس خوانده می شود . با توجه به چنین نسبتی شاید یکی از بازیهای روزگار بود که هیوم در آن ایام پنهانی سرگرم نوشتن آخرین شاهکار فلسفی خود یعنی نقدی عمیق و کوبنده بر دین بود . گفت و شنود درباره دین طبیعی که به عقیده بعضی بهترین کار اوست در ۱۷۷۹ به چاپ رسید . هیوم شخصیتی بی اندازه جذاب و دلنشین دارد ولی همچنین باید او را عامل شکوفندگی بزرگ حیات فکری و عقلی ادینبوردو در قرن ۱۸ بدانیم که امروز از آن بعنوان نهضت روشنگری اسکاتلند یاد میکنیم .نهضتی که بزرگترین فیلسوف و بزرگترین اقتصاد دان و بزرگترین زندگینامه نویس انگلیسی زبان یعنی بترتیب دیوید هیوم . ادام اسمیت و جیمز بازول را بوجود آورد . …

هیوم و اخلاق :

هیوم تاکید می کند که احکام اخلاقی نه ضروری و پیشینی اند و نه توصیف کننده یکی از ویژگیهای واقعی جهان ، زیرا همه آنچه واقعا در عالم خارج وجود دارد ف مجموعه هایی از انطباعات حسی است و هرگاه انطباعات حسی بالفعل از ویژگیهای جسمانی طبیعی اشیا داشته باشیم . ارزش اخلاقی اشیا در میان آنها به چشم نخواهد خورد . بنابراین وقتی واژه های اخلاقی یا زیبایی شناختی را بکار می بریم . مستقیما به چیزی در عالم خارج اشاره می کنیم بلکه به گرایشهای خودمان نسبت به این اشیا اشاره می کنیم . [۱]

هیوم و میل خرسند بودند از اینکه مقداری از اصول اخلاقی خوب را ارزه می کردند و هر یک از آنها را به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از میلی همگانی به امنیت یا خوشبختی انسان استخراج می کردند اما چنین کاری نابود کردن استقلال اخلاق است یا دست کم فیلسوفان اخلاق تحلیل زبانی می گویند چنین است. [۲]

تلاش برای کشف سرشت ذاتی اخلاق و وجوه تمایز تصمیم گیریهای اخلاقی تحسین و تقبیح اخلاقی ، استدلال های اخلاقی با محدودیات های اخلاقی است این شیوه به یک معنا روش قدیمیست . روش هیوم . کانت و جان استوارت میل است . [۳]

احساس گرایان برای اثبات دعاوی خود عمدتا سه سبک متفاوت را در پیش گرفته اند:

۱ – پاره ای از آنان ، نظیر هیوم اگر او را فیلسوفی احساس گرا قلم داد کونیم . نقطه ازیمتشان پیش فرضی

منطقی وپیش فرضی معرفت شناسانه است پیش فرضی منطقی هیوم عبارتند از تلقی باید اخلاقی بعنوان مفهومی بریده و مطلقا بی ارتباط با مفهوم ست اگرچه گمان ، مراد هیوم نفی ارتباط باید با همتهای بیرونی است و خود او برای اثبات باید های اخلاقی از نوعی هست که ناظر به تمایلات درونی انسانهاست سوای

پیش فرض معرفت شناختی او عبارتند از اصالت حسن که مقتضی این است که مفاهیم اخلاقی وجودی عینی نداشته است .


[۱]- مدرسی، محمد رضا؛ فلسفه اخلاق ، تهران : بی نا ، ۱۳۷۱٫

[۲]- فلسفه اخلاق در قرن ۲۰ بیستم ، همان کتاب ، ص ۲۲۱٫

[۳]- فلسفه اخلاق در قرن ۲۰ بیستم، همان کتاب ، ص ۲۲۲٫

خرید فایل