تحقیق رابطه استرس دوران بارداری با وزن و سن موقع تولد نوزادان اصفهان

بخشهایی از متن:

مقدمه:

نقش استرس در سلامت و بیماری به اثبات رسیده است و قبول این مسئله كه استرس با بروز بسیاری از بیماری ها در ارتباط است، روز به روز جنبه علمی تری پیدا می كند. برخی مطالعات نشان داده هر واحد افزایش در استرس با ۰۳/۵۵ گرم كاهش در وزن نوزاد و ۳ روز كاهش در سن موقع تولد نوزاد ارتباط دارد.

این مطالعه با هدف تعیین ارتباط استرس های دوران باردای با وزن و سن موقع تولد نوزادان در اصفهان انجام شده است.
روشها:

این تحقیق یك مطالعه توصیفی تحلیلی است. كه به طور مقطعی انجام شده است. نمونه های این پژوهش را ۳۰۱ خانم مراجعه كننده به بیمارستان های منتخب شهر اصفهان تشكیل داده اند.
اطلاعات مورد نظر با استفاده از روش های مشاهده، مصاحبه و مطالعه پرونده های زایمانی جمع آوری و پرسشنامه ها تكمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آنالیز واریانس و رگرسیون استپ داون استفاده شده است.
نتایج:

یافته هـای پژوهش نشان داد استرس های دوران بارداری با وزن موقع تولد (P=0/004) و سن موقع تولد نوزاد (P=0/041) ارتباط دارد.

نتایج مطالعه وادوا (Wadhwa) در سال۱۹۹۳ نشان داد كه بدون ارتباط با خطرات طبی، هر واحد افزایش در استرس های ناشی از وقایع زندگی با ۰۳/۵۵ گرم كاهش در وزن نوزاد و ۳ روز كاهش در سن موقع تولد نوزاد ارتباط دارد (۸). در این رابطه جنارو وهنسی (Genaro and Hennessy) مینویسند: استرس باعث افزایش كورتیكوتروپین ری لیزینگ هورمون (Corticotropin-releasing -hormone) و نهـایتاً افزایش انقباضات رحمی میشود و بعلاوه استرس باعث افزایش محصولات سیتوكین (Cytokin) میگردد كه منجر به زایمان زودرس میشود (۹).
هیزینك(Huizink)نیزمعتقداست تجربیات معلـوم كرده كه اسـترس مـادر در دوران بارداری با افزایش خطر زایمان زودرس و كاهش وزن تولد نوزاد ارتباط دارد.
این محـقق در مطالعـه ای نشان داد كـه استـرس دوران بارداری یكی از معیارهـای ثابت تأخـیر رشد حركتـی و مغـزی در نـوزادان است و میتواند ریسك فاكتوری برای سایر مشكلات رشدی نوزاد باشد (۱۰).
در یكی از شهرهای كانادا ۱۳۰۰ نفر كودك كه در یكسال متولد شده بودند، در سن دبستان همگی مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه بررسیهـا نشان داد استرس مادر در دوران بارداری، رشد بدن و رفتار كودك را تحت تأثیر قرار داده است (۱۱).
نتـایج پژوهش حاضر نیز نشان مـیدهد بین استرسهای دوران بارداری و وزن تولد نوزاد ارتباط آماری معنیدار وجود دارد و پس از در نظر گرفتن ضریب عكس العمل فرد، این ارتباط قویتر می شود در این مطالعه بین استرس های دوران بارداری با سن موقع تولد نوزاد رابطه آماری معنیدار بدست نیامد ولی پس از تأثیر ضریب عكس العمـل فرد نسبت به استرس این ارتباط معنی دار شد. …

خرید فایل