تحقیق سیاستها و اهداف توسعه فرهنگی و جایگاه آداب و رسوم در فرهنگ

مقدمه ……………………………………….. ۱

فصل اول : توسعه فرهنگی

مقدمه ………………………………………. ۴

سابقه ……………………………………….. ۵

سیاستهای فرهنگی ……………………………… ۵

هدفهای توسعه فرهنگی …………………………. ۷

فصل دو : جایگاه آداب و رسوم در فرهنگ

مقدمه ………………………………………. ۱۰

فرهنگهای سنتی ……………………………….. ۱۰

ارزش ها و الگوهای رفتاری …………………….. ۱۱

فرهنگ مردم یا فولكلور ………………………. ۱۱

آداب و رسوم ………………………………… ۱۳

آداب و رسوم در جامعه ……………………….. ۱۶

تبدیل آداب و رسوم به قانون …………………… ۱۷

عوامل مؤثر بر آداب و رسوم …………………. ۱۸

تأثیر آداب و رسوم بر فرهنگ جامعه ……………. ۱۹

ریشه آداب و رسوم ایرانی …………………….. ۱۹

ضرورت حفظ و پایداری فرهنگ ایران ……………… ۲۰

نتیجه گیری و راهكارها ………………….. ۲۱

منابع و مأخذ ۲۳

=================

مقدمه :

واژه ی فرهنگ را در زبانهای اروپاپی (انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی) culture culture kultur می گویند كه از واژه ی cultura بر می آید از ریشه لاتینی colere این واژه طیف معنایی گسترده ای داشته است مانند : مسكن گزیدن ، كشت كردن ، حراست كردن ، پرستش كردن استعمال فرهنگ به عنوان یك اسم مستقل ، فراگردی انتزاعی بوده كه پیش از پایان قرن هیجدهم میلادی اهمیتی نداشته و تا نیمة قرن نوزدهم میلادی معلوم نبوده است با این حال می توان گفت كه این تحول به طور ناگهانی در زبانهای اروپایی به وقوع نپیوسته است جان میلتون ، شاعر انگلیسی در سال ۱۶۶۰ فرهنگ را در معنایی انتزاعی به كار می گیرد در قرن هیجدهم در انگلستان هنوز معنای رایج فرهنگ همان معنایی است كه از CULTVATION و CULTINATED بدست می آید . ..

در این تحقیق كه برگزیده و چكیده مطالب چند كتاب است سعی شده مفاهیم : توسعه فرهنگی سیاستهای فرهنگی و هدفهای توسعه فرهنگی همچنین جایگاه آداب و رسوم در فرهنگ را به صورتی ساده و روان گردهم بیاورم . بنابراین لازم دیدم قبل از پرداختن به مطالب فوق به توصیف مفاهیم و معانی و موارد استعمال واژة ((فرهنگ)) بپردازم . امید است این تلاش در خور توجه اساتید گرانمایه قرار گیرد و كمی ها و كاستی های آن را به دید كوتاهی ننگرند زیرا تحقیق فوق اولین مجموعه جمع آوری شده توسط محقق می باشد .

آداب و رسوم :

آداب و رسوم هر جامعه از تعدادی ارزشهای مطلوب ، مطابق فرهنگ آن جامعه تشكیل شده است . از دیدگاه جامعه شناختی ، ارزشها را می توان به عنوان معیارهایی تعریف كرد كه بر مبنای آنها ، گروه یا جامعه به ارزیابی اهمیت اشخاص ، الگوهای رفتاری ، هدفها و دیگر امور فرهنگی ـ اجتماعی می پردازد . ارزش ها ، میان مردم ((مشترك)) اند و شمار كثیری از افراد دربارة اهمیت آنها به توافق رسیده اند (وفاق اجتماعی) .

((رسوم)) آدابی هستند كه افراد جامعه در رفتارهای عادی خویش معمول می دارند . شیوه صحبت كردن با اشخاص و یا این كه چه كسی باید نخست سلام بدهد و اموری نظیر اینها ، بخشی از نظام قواعدی هستند كه از راه تعلیم و تربیت ، در دوره آشنایی با آداب و رسوم ، فرا گرفته می شود و جامعه رعایت آنها را با وسایلی تصمین كرده است .

خرید فایل