تحقیق سی رایت میلز ( زندگی و آثار و نظریه ها )

تحقیق سی رایت میلز

مراحل تحصیلی و شغلی

” سی رایت میلز در ۲۸ ماه اوت ۱۹۱۶ درشهر واكو تگزاس زاده شد ودر خانواده ای از طبقه متوسط پرورش یافت .پدروی كارمند(دلال بیمه) ومادرش خانه دار بود .اودرسال ۱۹۳۹ از دانشگاه ایالتی تگزاس با درجه فوق لیسانس درجامعه شناسی فارغ التحصیل شد .او یك دانشجوی عادی نبود قبل ازترك دانشگاه تگزاس مقالات بسیاری در دو مجله معتبر جامعه شناسی چاپ كرد .سپس دردانشگاه ویسكانسین زیر نظر جامعه شناسانی ازجمله هوارد بكر (Howard Beaker) و هنس گرث(Hans Gerth) ادامه تحصیل داد ودرسال ۱۹۴۲ به دریافت درجه دكتری درجامعه شناسی نایل آمد .اودر ۲۵سالگی اولین مقاله علمی خود را نگاشت.میلزكار تدریس خود را از دانشگاه مری لند شروع كرد وسپس به نیویورك آمد وبه عنوان استادیار دردانشگاه كلمبیا استخدام شد وی به مدت ۱۷سال دراین دانشگاه مشغول به تدریس وتحقیق بود وسرانجام در۲۰ مارس ۱۹۶۲ به علت حمله قلبی درسن ۴۶سالگی درگذشت”(عبدالمعبودانصاری،مقدمه كتاب بینش جامعه شناختی ،۱۳۶۰ :۷-۵ )

“وی قسمت اعظم زندگی خود را از سال ۱۹۴۵ تا هنگام مرگش دردانشگاه كلمبیا مشغول به كار بود ودراین مدت خدمات ارزنده ای درزمینه جامعه شناسی انجام داد”(ریتزر،۳۵:۱۳۷۴) ….

به گفته میلزسه مورد ازبالاترین سمتهای سیاستگزاری دركشور(وزرای خارجه ، خزانه داری ودفاع)نمایندگان یك مؤسسه پیشروی حقوقی نیویورك را اشغال كرده اند.یعنی مدیر عامل شركت می دوست كه مدیر اجرایی یك مجتمع بودورئیس سابق سومین وچهارمین شركت های بزرگ تولید كننده تجهیزات نظامی در امریكا ست.چهارنفردیگرازآنها اعضای شركتهای ثروتمند دركابینه هستند.رئیس دیوان عالی كشور كه نماینده مجلس نیویورك وشریك موسسه حقوقی لرد ودی –لرد بوده است ،ازسال ۱۹۴۲مدیر سیاسی دووی وبعدا آیزنهاوربوده است. (میلز،۳۱۹:۱۳۸۳-۲۰)

میلزازتیم دوم مدیران سیاسی درامریكا یاد میكندبه اعتقادوی درتیم دوم مدیران سیاسی كابینه كوچكی وجوددارد كه اعضایش رده اول محسوب می شوند ودرحقیقت بیشتر اموراجرایی دولت رااداره می كنند:

“ازمیان سی ودو معاون عالی رتبه ،ادارات وسازمان ها وكمیسیون ها،بیست ویك نفر درامور دولتی تازه كارهستند:تعداد زیادی ازآنها هیچ گاه سمت سیاسی نداشته اندوحتی،قبل ازسمت فعلیشان دردولت كارنكرده اند .این مردان معمولا پدرانی داشته اند كه تاجران بزرگ بوده اند،دوازده نفرشان دركالج آیوی لیگ تحصیل كرده وخودشان اغلب جزو تجارویا بانك داران ویا وكلای شركتها ی بزرگ یا عضو مؤسسات حقوقی بزرگ بوده اند.برخلاف سیاستمداران حرفه ای ،آنها به گروههای محلی كوچك ولیگ آیوی تعلق ندارند:آنها اغلب عضو كلوپ های گمنام اجتماعی وكلوپ های خصوصی ورزشی بوده واصلیتشان ،شغلشان وارتباطشان آنها رانماینده شركتهای ثروتمند می سازد.” (میلز،۳۲۰:۱۳۸۳)

میلزمعتقداست ازنه عضو اصلی كارمندان كاخ سفید ،شش نفر دراموردولتی وسیاسی مبتدی هستند:هیچ كارمند دولتی غیرنظامی وجود ندارد:یك سیاستمدار حرفه ای:یك مدیرحرفه ای سیاسی ویك مرد نظامی حرفه ای وجود دارد . بنابراین ،افراد محفل داخلی رئیس جمهوری ازمحافل داخلی دووی هنری لوسی یا سطوح بالای پنتاگون هستند وچند استثنادارند:آنها نه سیاستمدار حزبی حرفه ای ونه دیوانسالار سیاسی اند. (میلز،۳۲۱:۱۳۸۳)

دیوانسالاری واقعی

به اعتقادمیلزظهورسیاستمداربیرونی بیشتر ازهمه مشكلاتی كه برای تئوریسین ها ودموكراسی خلق میكند باعث فقدان دیوان سالاری واقعی میشود.زیرا به جای با تسلط سیاستمداران بیرونی دیوانسالاری ساختگی جای دیوان سالاری واقعی راپركرده است. (میلز،۳۲۲:۱۳۸۳) ….

فهرست مطالب

فصل اول : بیوگرافی

– ۱-۱- مراحل تحصیلی – شغلی ۶-۵

– ۲-۱- خاستگاه اجتماعی ۸-۷

– ۳-۱- زمینه فکری ۱۰-۹

فصل دوم : روش شناسی در اثار سرایت میلز

– ۱-۲- روش شناسی در اثار سرایت میلز ۱۲

– ۲-۲- مراحل مختلف انجام یک پروژه تحقیقاتی از دیدگاه میلز ۱۳

فصل سوم : بررسی ارا و اثار سی رایت میلز

– ۱-۳- بینش جامعه شناختی ۵۹-۱۶

– ۲-۳- نخبگان قدرت ۱۵۳-۶۰

– ۳-۳- یقه سفیدان ۱۵۴

۴-۳- مارکسیست ها ۱۵۵

فصل چهارم : مفاهیم کلیدی جامعه شناسی عمومی سی رایت میلز

۱-۴- روش و نظریه ۱۵۷

۲-۴- اثبات تجربی ۱۵۸

۳-۴- ساخت اجتماعی ۱۵۹

۴-۴- ازادی ۱۶۰

۵-۴- دموکراسی ۱۶۱

۶-۴- قدرت ۱۶۲

فصل پنجم : مفاهیم کلیدی جامعه شناسی تخصصی سی رایت میلز

۱-۵- جامعه شناسی و جامعه شناسی ۱۶۴

۲-۵- بینش جامعه شناسی ۱۶۵

۳-۵- ساختار طبقاتی نوین ۷-۱۶۶

۴-۵- نخبگان جدید قدرت ۱۶۸

۵-۵- لیبرالیسم و مارکسیسم ۱۶۹

۶-۵- کارگران یقه سفید ۱۷۰

۷-۵- واقعیت گرایی مسخره ۱۷۱

نتیجه گیری ۱۷۳-۱۷۲

فهرست منابع و ماخذ ۱۷۵-۱۷۴

خرید فایل