تحقیق قوانین شهرسازی

قسمتهایی از متن:

مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال ۱۳۷۸

ساخت شهر های جدید ( وزارت مسکن و شهرسازی )

از اساسنامه شرکت عمرات شهرهای جدید (۸۳) ۱۴/۱۰/۶۷

ماده ۴ – موضوع شرکت :

  1. مدیریت تهیه طرحهای شهر سازی ، معماری ، نقشه تفکیکی ، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر های جدید در زمین تامین شده بر اساس بند ۲/۱ مصوبه ۱۰۸۲۳۸ مورخ ۲۰/۱۲/۶۴ هیات وزیران و یا از طریق خریداری و تملک طبق مقررات و قوانین جاری بر حسب مورد .
  2. حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در محدوده شهرهای جدید .
  3. مدیریت عملیات آماده سازی و احداث بنا و تأسیسات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری در شهر جدید .
  4. مدیریت بهره برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمانهای ذیربط .
  5. انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و تحیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی .
  6. عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابط ومقررات .
  7. صدور مجوزها و ضوابط اعمال و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات وابسته در شهرهای جدید بر اساس مقررات وزارت مسکن و شهرسازی .

مدیریت ، فروش و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکونی ، صنعتی ، کارگاهی و تجاری و خدماتی و غیره طبق دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی .

….

مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی ۸۰-۱۳۷۹

طرح شهرهای جدید

۱ . تعریف طرح شهرهای جدید

از قانون ایجاد شهرهای جدید (۱۹۹) – ۱۶/۱۰/۸۰

ماده ۱- شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به اختصار شورای عالی نامیده می شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها ( هر کدام که بزرگتر باشد ) برای اسکان حداقل ۳۰ هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، خدماتی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود .

تبصره – موضوع ماده (۱) صرفا برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی باشد .

۳٫ ضوابط ایجاد شهرهای جدید

از قانون ایجاد شهرهای جدید (۱۹۹) – ۱۶/۱۰/۸۰

ماده ۱- شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به اختصار شورای عالی نامیده می شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها ( هر کدام که بزرگتر باشد ) برای اسکان حداقل ۳۰ هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، خدماتی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود .

تبصره – موضوع ماده (۱) صرفا برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی باشد .

خرید فایل