تحقیق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک

تحقیق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک

فهرست مطالب

ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ ۳

ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ ۵

ماده ۱۴۸ مکرر ( الحاقی ۲۲/۸/۱۳۵۷ ) ۶

قانون اصلاح مواد ۲،۱ و۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن ( مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۷۰ ) ۷

برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۲،۱ و۳ قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۷۱ قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی ۱۲

آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی

قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب ۲۵/۰۷/۱۳۷۸ ۱۳

سایر قوانین مرتبط با قوانین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۵

قانون تمدید مدت مواد اصلاحی ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مصوب ۱۸ / ۰۸ / ۱۳۷۸ ۱۵

قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ۶ ماده ۱ اصلاحی ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد

و املاک ( مصوب ۳۱/۰۴/ ۱۳۶۵ ) / مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۶۶ ۱۵

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب ۹/۰۴/۱۳۵۴ ۱۶
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۱۶
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۶

منابع ۱۷

============================

قسمتهایی از متن:

ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰:

الف – برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۶/۱۲/۱۳۱۰) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. …

ماده۷ :

نسبت به در خواست هایی که طبق مواد ۱۴۷ ،۱۴۸ و ۱۴۸ مکرر قانون ثبت و همچنین مطابق مواد ۱ و۲ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.

تبصره۱- در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رأی منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است.

تبصره۲- ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.

تبصره ۳- کلیه در خواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.

خرید فایل