تحقیق میزان منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان

بخشهایی از متن:

چکیـده

در این پژوهش ابتدا به نوعی اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان به نام میزان منبع کنترل درونی و بیرونی پرداخته می شود که چون آمار قابل توجهی از کودکان و نوجوانان مبتلا به این اختلال روان شناختی، توانایی کنترل رفتارهای خود در محیط های سازمان یافته ای چون مدرسه را ندارند و این اختلال روز به روز افزایش یافته و به دلایل عدیده ای باعث کاهش فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاس درس می شود، لذا از اهمیت ویژه ای جهت بررسی و اقدام، برخوردار است. که متأسفانه بعضی از اولیاء آموزش و پرورش که به غیر از انگیزه های آموزشی در گود آموزش و پرورش قرار گرفته اند در این زمینه نه تنها تلاشی ندارند بلکه اگر کسانی بنا به ضرورتِ کار عملی ناگزیر باشند به ادارات آموزش و پرورش مراجعه کنند، با استقبال خیلی خوب و دلگرم کننده ای روبرو نمی شوند که در این خصوص در قسمت محدودیتهای تحقیق اشاره ای خواهد شد.

در این تحقیق با استفاده از فرمول و جدول (T-Test) در مقایسه ای که نمرات پسران بین سال ۸۵ و ۸۶ انجام گردید Sig به دست آمده ۱۹۴/۰ می باشد که مشخص گردید نکات معنی دار نمی باشد.

ـ در مقایسه ای که بین نمرات کسب شده ی دختران و پسران سال ۸۶ انجام شد Sig به دست آمده ۵۱۶/۰ می باشد که نشان می دهد تفاوت معنادار نیست.

ـ در مقایسه ی نمرات دختران و پسران در سال ۸۵ Sig به دست آمده ۱۳۳۳/۰ چون از ۰۵/۰= آلفا که ۰۵/۰ است بزرگتر است تفاوت معنادار است.

امید است در آینده علت معنادار بودن این قسمت توسط محققین مشخص و اعلام گردد.

مقـدمه

موضوع تحقیق: بررسی و مقایسه میزان منبع کنترل درونی و بیرونی در سال تحصیلی ۸۵ و ۸۶ دانش آموزان دبیرستانی شهرستان چناران با اجرای آزمون و تست راتر می باشد.

….

نظریه شخصیت در دیدگاه راتر

دوفرض اساسی در نظریه راتر این است که: ۱) شخصیت آموخته می­شود و ۲) شخصیت به سوی هدفهای خاصی برانگیخته می­شود. مفاهیم دیگر در دیدگاه راتر توان رفتاری، انتظار، ارزش تقویت، موقعیت روانی، آزادی حرکت، نیازهای روانی، کمترین سطح هدف و منبع کنترل می­باشد که هر کدام به اختصار توضیح داده خواهد شد.

بر اساس توان رفتاری[۳] گزینش یک رفتار بر مبنای گزینش هوشیار از انتخابهای رفتاری موجود، با در نظر گرفتن ادراک ذهنی از آن موقعیت، علاوه بر تاثیر موقعیت محرک صورت می­گیرد، لذا راتر برداشتی ذهنی­تری از رفتارگراها از مفهوم رفتار دارد. توصیف راتر اعمال آشکار و ناآشکار را دربردارد. اعمال ناآشکار فرایند شناختی درونی را شامل می­شود، اما اصولی که وقوع هر دوی آنها (رفتارهای آشکار و ناآشکار) را کنترل می­کند، تفاوتی ندارد.

اما آنچه از مفهوم انتظار[۴] بر می­آید این است که اگر در موقعیتی به شیوه خاص رفتار می­کنیم، می­توانیم انتظاری از آن داشته باشیم. می­توانیم پاداشی را که پیامد آن است پیش­بینی نماییم. درجه انتظار به تقویتهای گذشته و تعمیم­های صورت گرفته وابسته می­باشد. …

خرید فایل