تحقیق نورگرایی (فتورتروپیسم )

فتورتروپیسم (نورگرایی)

فهرست و قسمتهایی از متن:

عنوان صفحه

مقدمه…………………………………….. ۱

تعریف…………………………………….. ۲

شرایط آزمایشگاهی………………………۳

پاسخ……………………………………. ۴

شرح پدیده……………………………… ۵

نظرات قدیمی تر………………………… ۷

وابستگی پاسخ به زمان و سرعت شارش..۸

هویت رنگدانه گیرنده نوری ……………… ۱۰

تاثیرات تقویت کننده نوری آبی…………….۱۲

تاثیر نور قرمز ……………………………. ۱۴

پاسخ های نوک و پایه …………………. ۱۶

ادراک محرک ها………………………… ۱۶

طیف عمل رشد……………………….. ۱۸

جهش یافته های آلبومین…………….. ۱۹

گیرنده های نوری جذب کننده قرمز….. ۱۹

مکان و جهت یابی گیرنده نوری………. ۲۰

پردازش سیگنال پس از ادراک ………. ۲۳

تمرکز …………………………………. ۲۳

بررسی …………………………….. ۲۴

پتانسیل های فتوالکتریکی…………. ۲۵

تاثیرات متابولیکی …………………. ۲۶

توزیع اکسین جانبی………………. ۲۷

اسید ایندول استیک……………… ۲۸

انتقال قطبی ۳۱

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مقدمه

تاریخچه:

تاریخچه بررسی ها در مورد (نورگرایی) دارای دورنماهای مختلف در هم پیچیده ای است که به خوبی توسط کیوری (۱۹۶۹) در کتاب قبلی بطورمفصل بیان شده است. داروین (۱۸۸۱) از روشنایی یک طرف مداوم در بررسی های مربوط به نورگرایی اش استفاه کرده است. در حالیکه بلااوو (۱۹۵۹) به تاثیر طول موج های کوتاه نور علاقمند بوده است. این دوگانگی روش با تفاوت های معادل در نتیجه و دشواری تفسیر تاکنون ادامه یافته است. هم چنین داروین اولین کسی بود که نتیجه گرفت که محرک می تواند در نوک یک جوانه مشاهده شده و متعاقبا باعث خم شدن قسمت پایینی گیاه می شود. یا اینکه در سیستم های ساده تری نظیر ها گدان های PHYCOMYCES به نظر می رسد که تاثیر عمدتا موضعی با شواهد کمی برای انتقال سیگنالی از یک محل دریافت به محل بروز باشد وجود انتقال محرک انگیزه اصلی برای گسترش درک فعلی ما از اکسین ها باشد. مدتی است که بطور گسترده عنوان شده است که نورگرایی بر رشد متفاوت بین طرفین روشن شده و سایه دار اندام متکی است بلااوو مفهوم رشد را به عنوان اساس نورگرایی را اثبات اینکه هم نیام ساقه Arena و هم هاگدان های PHYCOMYCES پاسخ رشدی با نور را (اولی کاهش و دومی افزایش در سرعت رشد) پس از افزایش در شدت نور توزیع شده یکنواخت نشان می دهد قوت بخشیده است درانجام نظریه کولودنی ونت این دو نظر را با پیشنهاد اینکه نور باعث توزیع مجدد جانبی و جابه جایی طولی اکسین می شود واینکه گرادیان غلظت اکسین حاصل شده باعث رشد متمایز می شود بهم مرتبط ساخته است.

هویت رنگدانه گیرنده نوری

طیف عمل نورگرا: کولئوتپیل های Arena و هاگدان های phycomyces طیف های عمل بسیار مشابهی دارند واین امر قویا نشان می دهد که هر دو ارگانیسم دارای رنگدانه گیرنده نوری نورگرایی هستند. بسیاری دیگر از طیف های عمل مشابه بوده و احتمالا به رنگدانه مشابه جذب کننده نورآبی مربوط هستند. این شباهت اینطور القا می کند که ممکن است برای این سیستم یکپارچکی در مکانیسم نورگرائی وجود داشته باشد و اینکه چنین یکپارچگی در بالاترین سرعتهای شارش ۱۲٫۶wm)-2 ) منحنی کاملا پیچیده است که سرماکزیمم را که بطور ساده به عنوان اولین مثبت، دومین انحناء مثبت و سومین انحنا مثبت معروف هستند و توسط بلااوو- جانسن به ترتیب به عنوان نواحی C,B,A نامگذاری شده اند نشان می دهد از انجاک برش ها در ارزش های سرعت شارش به تدریج پایین تر ساخته می شوند نواحی B,A به زمانهای درمعرض قرارگیری طولانی تری همانند منطقه منفی بین B,A جا به جا می شوند. ( اولین پاسخ منفی کلاسیک) این جابه جایی با قانون روابط متقابل منطبق است. برای مثال انحناء پیک ناحیه A با شارش انرژی ثابت که توسط مولفان به صورت ۰۲۲ JM -2 داده شده است) منطبق بوده با حاصل ضرب زمان و سرعت شارش مساوی است ناحیه C در طول محور زمان جابه جا نمی شود بلکه پیک و شیب ان با کاهش نرخ F1000 افزایش می یابد که نشان می دهد که روابط متقابل رعایت نشده است.

این الگوی تغیر اشکال منحنی دارای نتیجه ای جالب است مبنی بر اینکه در سرعت شارش که به تدریج کمتر می شود ناحیه B با جبهه بالارونده ناحیه C ادغام شده و محو می شود. منطقه منفی نیز بلعیده شده و سرانجام در سرعت شارش حدودا ۱۰WMm-2 از بین می رود. این امر قوی اشاره می کند که منحنی های پاسخ شارش کم شدت نظیر آنچه در شکل ۷٫۱ نشان داده شده است. با اولین و دومین پاسخ مثبت کلاسیک منطبق نیست بلکه برعکس با اولین دومین و سومین پاسخ مثبت که در این شدت از بین رفته اند منطبق است. …

خرید فایل