تحقیق گزارش عملكرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه

بیان سیر تهیه گزارش از
« عملكرد مدیریت» در آموزشگاه پسرانه «یاوری»

سرفصل مطالب:

وضعیت فیزیكی آموزشگاه

ساختار تشكیلاتی آموزشگاه

گزارشی از شرح وظایف و پست های سازمانی

بیان سیرانجام امور مهم در مدرسه

بیان خلاقیت ها

نقد آموزشگاه از لحاظ امكانات و مدیریت

بخشهایی از متن:

ساختمان و محیط آموزشگاه :

این آموزشگاه در سال ۱۳۷۴ تأسیس شده است. متراژ كل زمین ۴۵۳۲ متر مربع می باشد فضای این آموزشگاه برای اجراء برنامه های ورزشی تا حدودی مناسب می باشد. در بدو رود به محیط در سمت راست، قسمتی برای پاركینگ در نظر گرفته شده است و قسمت دیگر زمین فوتبال و بستكبال می باشد. سرویس های بهداشتی در انتهای آموزشگاه می باشد آبخوری دیواری هم برای دانش آموزان در نظر گرفته شده در مقایسه با دوره راهنمایی كه آبخوری وجود ندارد.

فقط یكی از دیوارهای آموزشگاه نقاشی شده است كه به نظر من بهتر است نقاشی های بیشتری كشیده بشود و یك محیط شاد را ایجاد كرد. از لحاظ فضای سبز همانند دوره راهنمایی است و حتی بدتر در حالیكه دانش آموزان دوره ابتدایی به فضای سبز بیشتر و گل و سبزه بیشتری نیاز دارند، فقط آسفالتهای سیاه محیط را پوشیده است. محل ایستادن دانش آموزان برای مراسم صبحگاهی با رنگ سفید نقطه گذاری شده است. برای ایجاد نظم در صفها.

– زمانیكه وارد ساختمان می شویم در بدو ورود سمت راست اتاقی واقع شده به نام اتاق تربیتی و اتاق بهداشت، در روبرو دو دفتر دیده می شود یك دفتر آموزشگاه دخترانه و دیگر دفتر پسرانه. چرا كه این آموزشگاه هم شیفت دخترانه و هم پسرانه داردكه از هم مجزا هستند. تعدادی از كلاس ها در سمت چپ دفتر پسرانه قرار گرفته اند كه این كلاسها عبارتند از : آمادگی بوستان، آمادگی گلستان، دوم رجایی، دوم باهنر، اول پاكنژاد، اول مطهری در ضمن این آموزشگاه در دوره آمادگی نیز دانش آموز می پذیرد.

علاوه بر نظارت مستقیم ، ۳- ارزشیابی: از معلمان نیز براساس فرم ارزشیابی معلمان و احدهای آموزشی صورت می گیرد. كه نمونه این فرم را در صفحه بعد مشاهده می فرمایید. در صفحه دوم این فرم قسمتی به نام پیشنهاد وجود دارد. در این قسمت اگر معلمین بتوانند در سطح آموزشگاه پیشنهادی را ارائه بدهند امتیاز صفر تا یك برای آنها در نظر گرفته می شود. برای این منظور برگی به نام برگ ارائه پیشنهاد در سطح آموزشگاه وجود دارد كه معلم مربوطه عنوان پیشنهاد، علت ارائه پیشنهاد و شرح آنرا ذكر می كند در این پیشنهاد ممكنه در سطح اداره یا سازمان یا حتی ملی هم پذیرفته شود و براین اساس امتیازهای بالاتری به آنها تعلق می گیرد.

فرمی هم به نام فرم ارزیابی پیشنهاد سطح آموزشگاه است كه معیار ارزیابی پیشنهاد و سطوح امتیازات در آن ذكر شده و در پایان امتیاز كل ارزیابی پیشنهاد زده می شود و باید به امضای نماینده معلمان، نماینده انجمن اولیاء و مربیان و مدیر آموزشگاه برسد.

خرید فایل