تحلیل تکنیکی

تحلیل تکنیکی

تحلیل تکنیکی

۲۵%تخفیف برای مدت محدو د توضیح طرح: تحلیل تکنیکی ب معنی بررسی نوسانات قیمت سهام در گذشته است که به کمک نمودار وبه منظور پیش بینی حرکت آنی بازار انجام میگیرد. دراین نوع تحلیل سعی میشود از روند قیمت یک سهم در گذشته،اینده ان پیش بینی شود. فرصتی طلایی: برای اولین با، این مطلب را …