تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر

تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر

تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر

چکیده هدف از این پژوهش تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه نرم افزارهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش تشکیل داده اند. جهت انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است؛ بدین صورت که ابتدا مقطع …