تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظری تجربی)

تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظری- تجربی)

بخشی از متن:

مدل براملی (Bromley)

براملی ]۱۶۱[ یك مدل تجربی كه بسیار ساده بود ارائه داد. این مدل قابل اعمال تا غلظتهای حدود ۶ مولال محلول الكترولیت قوی می‌باشد و این مدل تنها دارای یك پارامتر قابل تنظیم می‌باشد كه به صورت زیر است:

(۴-۵۶)

این معادله فقط یك پارامتر (B) را دارد كه وابسته به الكترولیت می‌باشد. رابطه ضریب اسموزیته هم به صورت زیر می‌باشد:

(۴-۵۷)

و و

و B یك پارامتر قابل تنظیم می‌باشد

مدل هامر (Hamer)

هامر و وو ]۱۶۱[ برای ضریب فعالیت و ضریب اسموزیته معادله‌های زیر را ارائه دادند.

(۴-۵۸)

(۴-۵۹)

كه

مقادیر ثابت‌های و B و C و D برای الكترولیتهای مختلف با مقایسه ضرایب فعالیت و اسموزی تجربی با مدل به دست می‌آید.

مدل چن (Chen)

چن و همكارانش ]۱۶۱[، معادله زیرین را برای اندازه‌گیری ضریب فعالیت ارائه دادند.

(۴-۶۰)

(۴-۶۱)

(۴-۶۲)

(۴-۶۳)

و معادله برای تخمین ضریب فعالیت به صورت زیر می‌باشد:

(۴-۶۴)

(۴-۶۵)

(۴-۶۶)

كه در این معادله به كسر مولی كاتیون و آنیون و حلال به ترتیب اشاره دارند. و مقادیر پارامترها برای هر الكترولیت مثل با مقایسه با تجربی برای هر الكترولیت بدست می‌آید.

مدل میسنر (Meissner)

معادله به صورت زیر برای تخمین ضریب فعالیت توسط میسنر و كوسیك (Kusik) ارائه شد ]۱۶۱[:

(۴-۶۷)

(۴-۶۸)

(۴-۶۹)

(۴-۷۰)

برای معادله بالا است. پارامتر معادله هم q می‌باشد. كه با مقایسه با مقادیر تجربی بدست می‌آید. بدست آمدن یك معادله برای محاسبه ضریب اسموزیته از معادله بالا كمی مشكل می‌باشد.

خرید فایل