تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع)

تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع)

تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع)

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تربیت اخلاقی کودکان با تأکید بر دیدگاه امام علی (ع) مورد بررسی قرار گرفت در این تحقیق ضمن ارائه تعریف مختصری از اخلاق و برداشت shy;های امام علی (ع) به بررسی مبانی، اصول، روش، هدف shy; و همچنین بررسی صلاحیت حرفه shy;ای معلم برای تربیت اخلاقی کودک …