ترجمه مقاله استفاده از زنجیره ارزشها برای توسعه استراتژِی برون سپاری

ترجمه مقاله استفاده از زنجیره ارزشها برای توسعه استراتژِی برون سپاری

چکیده:

در این مقاله امکان استفاده از زنجیره ای از پورتر برای توسعه استراتژی برون سپاری از کسب و کار در نظر گرفته شده است. هدف از این کار،ایجاد مکانیسم استفاده از زنجیره ارزشهای پروتر برای توسعه برون سپاری کسب و کار می باشد. مزایای استفاده از این مدل اجازه می دهد که تجزیه و تحلیل فعالیت رکت که جدا از محیط نیست،با در نظر گرفتن تمام زنجیره ها نشان داده شود. که آغاز کننده منابع و پایان دهنده آن کاربر نهایی است. در این مقاله این طرح با انتخاب تابع برون سپاری براساس ایجاد یک زنجیره از مقدار انتقال پورتر ارائه شده است. مشکلات اصلی که شرکت در معرفی مستقیم این مدل استراتژی بررسی و مشخص شده است. این الگوریتم از توسعه استراتژی برون سپاری براساس ایجاد یک زنجیره ارزش ارائه شده است. پس از طالعه دقیق فرایند تولید محصولات نانوایی،تجزیه و تحلیل از مراکز مسئول و ساختار سازمانی زنجیره ای از ارزشهای تولید محصول نانوایی بدست آمد. توجه جداگانه به این مسئله با تجزیه و تحلیل هزینه در انتخاب استراتژی برون سپاری بوده است. براساس تجزیه و تحلیل زنجیره ای ازشهای JSC، ارزیابی بهره وری از استراتژی برون سپاری از این شرکت دادهشده است.

کلمات کلیدی:زنجیره ای از ارزش ها-استراتژی برون سپاری از کسبو کار-بهره وری از استراتژی برون سپاری

۱-مقدمه:

سوال در رابطه با توسعه برون سپاری از طرف چندین محقق مورد ارزیابی قرار گرفته است. موارد دیگری نیز از تعمیم نظری و نظام آن وجود دارد. واقعیت های مدرن تقاضا براساس روش های عملی در تحقیقات نفوذ برون سپاری در مکانیسم اقتصادی و ساختار اقتصادی بوده است. با این حال،در نظر ما،لازم است که استفاده از تکنیک های موجود برای تجزیه و تحلیل روند فعلی تولید توسعه یابد که این برای بازکردن فرصت های جدید از برنامه خودشان است. همراهبا مدل های گسترده می توان گفت که یک ماتریس برون سپاری شامل یک ماتریس کیفیت در سطحی از توانایی ها و ظرفیت ها بوده که یک ماتریس BKG-AVSمی باشد. و روش برای انتخاب توابع در برون سپاری منتقل شده می تواند زنجیره از ارزش پورتر را ارائه کند. حال سوال این است که دستیابی به سطح بالایی از رقابت توسط شرکت های داخلی و خارجی در تمام فرایندهای کسب و کار ویژه به صورت حال است. تمام فعالیت های شرکت با انواع فناوری و اقتصادی در مفهوم پورتر ارائه شده است. زنجیره ارزشهای نشان دهنده مجموعه ای هماهنگ از انواع فعالیت هایی است که ایجاد ارزش برای شرکت را داشته و شروع از منابع مواد اولیه برای تامین این شرکت بوده است. تا در نهایت کالا به کاربر نهایی یا مصرف کننده برسد.مفهوم زنجیره ای ارزشهای پورتر زمانی ارائه می شود که شرایط استراتژیک توسعه یافته و تجزیه و تحلیل برای تخصیص مزایای واقعی در این زمینه به حداقل رساننده هزینه ها و تمایز در استفاده از یک مقدار زنجیره باشد. پورتر شناسایی ۵ استاندارد اصلی و ۴ نوع کمکی را از فعالیت های زنجیره ای را از ارزش هر شرکت ایجاد نموده است. هدف از چنین تجزیه و تحلیل شامل:

۱-تعریف این نوع فعالیت است که بیشترین سهم را برای یک مقدار تجمعی اضافه شده دارد.

۲-برای توسعه استراتژی و یا کسر سهم فعلی از ارزش ها این دریافت ها در سازمان اضافه شده است.

۳-برای ردیابی توابع و فرایندها در یک زنجیره هزینه داریم:

الف:موسسات ،توابع و فرایندهایب تعریف را برای خریداران و رضایت از نیازهای خود را داشته باشند.

ب:برآورد هزینه تولید با توجه به تمرکز یک سهم از هرنوع فعالیت

ج:شناسایی منابع مزیت رقابتی پایدار وبه حداقل رساندن هزینه ها

خرید فایل