ترجمه مقاله انواع حافظه های سخت افزاری کامپیوتر

تحقیق با موضوع حافظه های سخت افزاری

Table of contents

عنوان مطالب

۱-memory…………………………………..۳

حافظه

۲-Types of memory…………………… .۴

انواع حافظه

۳-Types of secondary memory…….۶

انواع حافظه جانبی

۴-Floppy Disks………………………….۸

فلاپی دیسک ها

۵-magnetic tape, drum and laser disk………….….۱۰

نوار مغناطیسی , درام و دیسک لیزری

=======================================

Memory

حافظه

Memory refers to the part of the computer that stores programs and data related to these programs. The smallest unit of information, a digital system that can store, is a binary digit, a bit, which has a logic value of 0 or 1.

حافظه به قسمتهایی از کامپیوتر اشاره می شود که برنامه ها و داده های مربوط به آن برنامه را ذخیره می کند.کوچکترین واحد اطلاعاتی یک سیستم دیجیتالی که می تواند ذخیره شود, رقم باینری است , بیتی که یک ارزش منطقی صفر یا یک دارد.

۱-Bit of data stored in an electronic devise called a flip-Flop or 1-bit register.

یک بیت از داده ذخیره شده در وسیله های الکتریکی , فلیپ فلاپ یا ثبات یک بیت نامیده

می شود.

A flip-flop or a 1-bit register is a type of general memory cell.

Eight bits of information considered a unit are referred to as a byte.

یک فلیپ فلاپ یا ثبات یک بیت نوعی از سلول حافظه عمومی است.هشتبیت از اطلاعات به عنوان یک واحد از بایت مطرح شده است.

The M bits of data stored in a register comprise a word.

M بیت از داده های ذخیره شده در یک ثبات شامل یک کامه است.

A word is simply a number of contiguous bits operated upon or considered by the hardware as a group.

یک کلمه بسادگی تعدادی از بیتهای همجوار عملیاتی یا مطرح شده به وسیله سخت افزار یک گروه است.

The number of bits in the word, M, is the word length. The act of storing data in a register is called a write operation.

Determining the value of contents of a register is called a read operation.

تعداد بیتها در یک کلمه ,M , طول کلمه است عمل ذخیره سازی در ثبات ها عمل نوشتن نامیده می شود.

تصمیم گرفتن در مورد ارزش محتوای یک ثبات عمل خواندن نامیده میشود.

Computer memory is measured in kilobytes, or megabytes of information. One kilobyte equals to 1024 bytes and one megabyte equals to 1,043,576 bytes. Therefore, if our system has 640 KB of memory, it can hold 655,360 bytes at one time.

حافظه کامپیوتردر واحدهایی از کیلوبایت ,یا مگابایت هایی از اطلاعات اندازه گیری میشوند.یک کیلوبایت برابر است با ۱۰۲۴بایت و یک مگا بایت برابر است با ۱,۰۴۳,۵۷۶ بایت.بنابراین اگر سیستم ما ۶۴۰ کیلو بایت حافظه دارد,می تواند ۶۵۵,۳۶۰ بایت را همزمان نگه دارد.

There is a time lag between the application of an address and the appearance at the output of the contents of the addressed location this time lag is known as the memory’s access time and is dependent both on the technology and on the structure used to implement the memory.

وجود دارد زمان تاخیر بین یک آدرس کاربردی و نمایش خروجی از محتویات ,آدرس مکانی این زمان تا خیرمعروف است به زمان دستیابی حافظه و هر دو به تکنولوژی وساختار استفاده شده در اجزا حافظه وابسته است .

Access time divided memories into two classes:

Random access time memory and sequential access memory if the access time varies significantly depending upon the order in which addresses are applied, the memory is a sequential access memory.

زمان دستیابی به حافظه ها به دو دسته تقسیم می شود:

زمان دستیابی تصادفی و زمان دستیابی ترتیبی حافظه, اگر اهمیت تغییرات زمان دستیابی وابسته به نوعی که در آدرس ها به کار می رود باشد,حافظه,حافظه با دستیابی ترتیبی است.

If the access time for each read applied the memory is essentially of the order in which addresses are applied the memory is a Random access Memory.

اگر زمان دستیابی برای هر یک از عمل خواندن به کار برده شده درحافظه درخواستی ضروری در آدرسهایی که به کار برده شده اند باشد, حافظه , حافظه با زمان دسترسی تصادفی است.

خرید فایل