ترجمه مقاله بازاریابی نوجوانانتاثیر رنگ پوست،قومیت،جنسیت

ترجمه مقاله بازاریابی نوجوانان:تاثیر رنگ پوست،قومیت،جنسیت

چکیده:

نوجوانان در حال حاضر در حدود ۱۰%از جمعیت ایالات متحده را تشکیل می دهند و قدرت خرید قوی دارند. آنها گروهی از از چند فرهنگ می باشند که مصرف کنندگان قوی می باشند. جمعیت نوجوان با سرعت دوبرابر از جمعیت کلی آمریکا در حال رشد می باشند. و نرخ رشد بری نوجوانان اسپانیایی به میزان سه برابرر برای غیر اسپانیایی ها می باشد. این مقادیر خدمت باورنکردنی برای بازاریابان را جهت درک این که نوجوانان قصد خرید چه چیز را دارند را به وجود می آورد. اعتقاد به این است که رنگ پوست یکی از ویژگی های مهم بوده و مشخص است که انتخاب محصول نوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق نشان می دهد که تفاوت در انتخاب محصولات براسسا رنگ پوست و جنسیت و یا قومیت نوجوانان است. برای بازاریابی موثرتر در نوجوانان،شرکت ها باید بازار هدف خود را مشخص نموده و محصولات خود را براساس این ویژگی های ارائه کنند.

کلمات کلیدی:بازاریابی-نوجوانان-رفتار مصرف کننده-انتخاب محصول براساس رنگ-گروه های قومی

۱-مقدمه:

بازار نوجوانان تبدیل به یک بخش مصرف کننده بسیار مهم در آمریکا و ازارهای جهانی شده است.جمعیت نوجواوان به سرعت دوبرابر از جمعیت فعلی آمریکا در حل رشد است. تعداد نوجوانان آمریکایی بیش از ۳۲ میلیون بوده است. در سطح جهان،تعداد نوجوانان۱۳ میلیارد نفر می باشد. این نرخ در نوجواوان اسپانیایی سه برابر نرخ نوجوانان اسپانیایی در حال رشداست. با توجه به آمار،ایالات متحده در سال ۲۰۱۰،یک سوم از اسپانیایی ها کمتر از ۱۸ سال دارند که در مقایسه با غیر اسپانیایی ها یک پنجم است. و گروه سنی ۱۹-۱۲ سال را دارند که از لحاظ قومی متنوع تر از هر نسل دیگری در تاریخ ایالات متحده بوده اند. اکثر نوجوانان اسپانیایی،آفریقایی و قفقاز با نرخ رشد۱۷% برای نوجوانان در طول ده سال گذشته بوده اند. حدود ۱۵% از جمعیت ۱۹-۱۲ ساله آمریکایی آفریقایی تبار ،۱۶% آنها اسپانیایی،۴% آسیایی و باقی مانده قفقازی می باشد. جمعیت نوجوان اسپانیایی تا سال ۲۰۲۰ سریعترین رشد جمعیتی را داشته و انتظار می رود که در حدود ۸ میلیون بیشتر شوند.

خرید فایل