ترجمه مقاله تاثیر ISO 9000 برروی جو سازمانیتجربه مدیریت تغییر استراتژیک در موسسه های هندی

ترجمه مقاله تاثیر ISO 9000 برروی جو سازمانی:تجربه مدیریت تغییر استراتژیک در موسسه های هندی

چکیده

هدف:مزایای بازده ISO 9000 قابل مشاده بوده و درقالب سازمان منجر به پایداری کیفیت محصول و افزایش تصویر مثبت در بازار ورضایت مشتری وسود بلند مدت را دارد. با این حال تاثیر مشتق شده از ر از طرف افراد سازمان به خصوص تاثیر ان در محیط کار به صورت خیلی ضعیفی تحقیق شده است. هدف از این مطلاعه بررسی چگونگی روند اجرای تبدیل ISO 9000 در اجرزای سازمانی بویژه انگیزه موجود در سازمان است.

طراحی،روش شناسیی،رویکرد:سیسیتم ISO 9000 به عنوانم متغیر مستقلی تلقی می شود که می تواند تغیییرات جو سازمان را به صورت یک متغیر وابسته القا کند. جو در هردو قبل و بعد از ISO 9000اندازه گیری شد که با استفاده ابزار پارک مائو-۳۰ بوده است. براسا امتیازات بدست آمده برای انگیزه های تشکیل دهنده جو و الگوهای جو سازمانی این را می توان گفت که یک سازمان قبل و بعد از اجرای ISO 9000 کشفیات غالبی ار داشته است.

یافتهها:نتایج نشان می دهد که اجرای ISO 9000 ناکارآمد در انگیزه های جو سازمانی مانند کنترل،وابستگی و وابستگی تحت یک تحول کاربردی بوده ومنجر به ایجاد جوهای انگیزشی مانند موفقیت و نفوذ تحخصص می شود.

اصلت-ارزش:تلاش برای مطالعه برروی تاثیر مطلوب ISO 9000 ممکن است در جو سازمانی وجود داشسته باشد. یافته ها تمایل به پیش بینی اجرای به خوبی سیستم ISO 9000 هستند که می تواند فقط به عنوان یک ابزار بهبود کیفیت باشد. اما علاوه بارین به عنوان یک ابزار مفید برای مدیریت تغییرا استراتژیک است که واققعا می تواند دارای پتانسیل برای تبدیل هردو شخصیت و عملکرد سازمانی باشد.

کلمات کلیدی:سری های ISO 9000،مدیریت استراتژیک،فرهنگ سازمانی،مدیریت تغییر،فرایندهای سازمانی،کشور هندوستان

۱-مقدمه

تصویب سیستم ISO 9000مزایای قابل مشاهده ای را برای سازمان در قالب کیفیت پایدار محصول و افزایش تصویر بازار برای محصول و افزایش رضایت مشتری و سودآوری بلند مدت می باشد. مجموعه ای از مطالعات ثابت کرده است که این فواید خارجی برای سازمان ها در سراسر جهان رخ می دهد. با این حال تاثیر مشتق شده از ISO 9000 از طرف انسان در سازمان،به خصوص تاثیر ان بر محیط و جو انسانی داخل سازمان خیلی کمتر تحقیق شده است که هم در غرب و هم در شرق اینگونه وده است. با بررسی هفت پایگاه داده پیشرو در مجلات تحقیقاتی کارشناسی شده دیده می شود که مطالعات ارتباط بین دو متغیر را به ندرت ارائهنموده اند. پژوهش حاضر به عنوان مطالعه موردی از تلاش شرکت های هندی جهت کاوش و توضیح اینکه چگونه روند اجرای ISO 9000 می تواند تحول در اجزای سازمانی یک سازمان را داشته زباشد در نظردارد. به طور خاص،تلاش به تصویر کشیدن چگونگی روند اجرای ISO 9000 و تغییر جو سازمانی غالب موجود در سازمان را دارد.

خرید فایل