ترجمه مقاله حرکت به سوی داشبوردهای یکپارچه معین در حمل و نقل

ترجمه مقاله حرکت به سوی داشبوردهای یکپارچه معین در حمل و نقل

چکیده

بسیاری از سیستم های اطلاعاتی پیچیده (IS) با تمرکز بر مدیریت و نظارت بر مشکلات حمل و نقل در عرصه جهانی در شرایط معاصر می باشد. سیستم های مدیریت ترافیک جاده ای و راه آهن و بسیاری دیگر در انجا با چالش های روزمره ای رویارو می باشند. با این حال،با وجود یک پیشرفت بزرگ در این قسمت،سیستم هایی که ترکیب حالت های حمل و نقل متعدد را برای مقاصد مدیریت دارند،بسیار انگشت شمار می باشند. این مقاله پیشنهاد یک راه حل برای نظارت بر سیستم های عملیاتی چند مدله را در یک داشبورد در نظر دارد. راه حل تجربی اعمال شده در یک شبکه حمل و نقل در شهر پوتوی پرتغال به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. این مسئله شامل چندین اجزای اصلی به شرح زیر می باشد.

۱-اطلاعات ورودی و مابع ان ۲-مدل براساس الگوریتم های محاسباتی متریک ۳-تجسم

راه حل پیشنهادی یک داشبورد جامع است که فراهم کننده مشاهدات در حال عملیاتی بوده و یا درسطح خدمات(LOS) می باشد که در انواع سیستم های حمل و نقل در نظر گرفته می شود. مانند یک سیستم انتظار می رود که برای تبدیل شدن به یک ابزار ضروری برای نظارت و مدیریت بر سیستم حمل و نقل،تهیه اطلاعات لازم برای برنامه ریزی استراتژیک و ضروری از طرف مقامات و دیگر تصمیم گیرندگان در این بخش بوجود آید.

۱-مقدمه

رشد شبکه های حمل و نقل شهری در اندازه و پیچیدگی های خودشان به عنوان یک چالش در مدیریت حمل و نقل در مقیاس شهری را ایجاد می کند. مشکلات و نظارت و اغلب با کمک آنها حل می شود که در حال حاضر جایگاه مهمی در اشغال منطقه حمل و نقل دارند. سیستم حمل و نقل هوشمند ITS و همچنین اطلاعات و ارتباطات از جمله ان می باشد. این سیستم های تجربه شده پیشرفت قابل توجهی در رشد و کاربردشان داشته اند. اما اکثر این سیستم ها برای یک حالت حمل ونقل واحد بوده و تعداد بسیار کمی از راه حل های ترکیبی برای راه حل های مختلف در همان زمان دارد. با این وجود تقاضا برای حملو نقل چند مدله وجود دارد که یک راه حل جامع از دید محلی را برای شبکه های حملو نقل فراهم می کند. چنین پیشنهادی می تواند تعداد زیادی از مزایا را عموم مردم و مقامات داشته باشد. یکی از ویژگی های مهم آن امکان نظارت بر سطح خدمات و عملکرد شبکه های حمل ونقل محلی می باشد.در نتیجه ارائه پشتیبانی در فرایند تصمیم گیری در حوادث اضطراری داشته و بنابراین نیاز به یک داشبورد نظارتی جدید می باشد که اجازه ترکیب سیستم های مختلف انواع حملو نقل را داشته باشد و یک دیدگاه جامع برای مشاهده اینکه آیا تمام سیستم های کاربردی و عملیاتی و LOS قابل قبول در یک حالت زمان واقعی هستند یا نه ارائه کند. رسیدگی به مسائل بالا به طور خاص برای استفاده در ITS های شهرستان پورتو در پرتغال بوده است. هدف ما مطالعه امکان ارائه یک دیدگاه جهانی در کل شبکه حمل و نقل در هرنوع و مقیاس بوده که به منظور نظارت بر سیستم های حمل ونقل ان در سطوح مختلف انتزاعی می باشد و ارزیابی عملیاتی آن براساسعناصر وزیرسیستم های مبتنی بر آنها می باشد و همچنین عملیاتی کردن شبکه حمل و نقل به عنوان یک کل در نظر می باشد. به منظور دستیابی به این هدف،ما یک مدل سلسله مراتبی از ارزیابی LOS که از مفهوم هستی شناسی الهام گرفته شده است را در نظر می گیریم. برای آزمایش هدف، ما اجرای یک نمونه اولیه از داشبورد را که ترکیبی از اقدامات LOS از حالات مختلف حمل و نقل و جزئیات سطحی را داشته است را ارائه می کنیم و اجازه تجزیه و تحلیل LOS را در مقیاس جغرافیای مختلف انجام می دهیم. کل منطقه نظارت و مناطق فرعی مورد نظراست که ممکن است لازم باشد برای شناسایی پروتکل ها و .نابع دیگر اقدام به تهیه اطلاعات مربوط به LOS برای وسایل مختلف حمل و نقل در یک حالت زمان واقعی باشد. علاوه براین،یک مطالعه به شناسایی و تعریف معیارها پرداخته است و همچنین مقیاسی برای ارزیابیLOS در هریک از سیستم های حمل و نقل وزیرسسیستم های مربوطه را دارد. نتیجه تحقیقات ارائه شده است.

خرید فایل