ترجمه مقاله محاسبات هزینه ها با تجزیه و تحلیل بهره وری در جداسازی پسماندهای شهرییک روش پیشنهادی

ترجمه مقاله محاسبات هزینه ها با تجزیه و تحلیل بهره وری در جداسازی پسماندهای شهری:یک روش پیشنهادی

چکیده

بازیافت با هزینه های اضافی برای شهرداری جهت جداسازی زباله های جامد MSW همراه است. هدف از این روش حاضر،تدوین و اجرای یک ابزار مدیریت الکترونیکی حسابداری هزینه های کامل(FCA) برای محاسبه هزینه مجموعه کاملی از انواع مختلف زباله است. تجزیه و تحلیل ما با هدف درک بهتر مشکلات FCA در عمل در بخش MSW می باشد. ما FCA به عنوان یک روش پیشنهادی ارائه نمودیم که در آن با استفاده از هزینه های استاندارد و مقادیر واقعی برای محاسبه هزینه مجموعه ای جداگانه و تمایزنیافته می باشد. روش ما اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل بهره وری هزینه و تعیین معیار،غلبه بر مشکلات مربوط به انتخاب های حسابداری شرکت های خاص و سیاست های مدیریت سود وسیاست های خرید را داشته باشد. روش ما اجازه می دهد تا تعیین و واریانس تجزیه و تحلیل شده بتواند مورد استفاده برای شناسایی علل عملکردی و راهنمایی مدیران برای استفاده از استانداردها جهت استقرار منابع موثرتر به کار برود. این روش را می توان توسط شرکت های بدون حسابداری با مدیریت پیچیده اجرا نمود.

کلمات کملیدی:حسابداری کامل هزینه ها،هزینه جمع اوری زباله،هزینه های استاندارد،تجزیه و تحلیل هزینه واریانس

می باشد. در حالی که هزینه ۱۷۵٫۵یورویی آن به طور متوسط زمانی است که آن بین ۲۵% و ۵۰% از کل مقدار زباله باشد. این هزینه به طور متوسط ۱۶۸٫۶یورو است. اگر مجموعه زباله های جدا شده بیش از ۵۰%باشد. در مقابل،به طور متسوط هزینه های تمایز نیافته زباله های جمع اوری شده افزایش درصدی از زباله های جمع اوری شده جدااز هم را در کل مجموعه نشان می دهد. در زیر ۲۵%،به طور متوسط هزینه جمع آوری زباله به طور نامشخص و در حدود ۶۷٫۶ یورو می باشد. درحالی که در بالای ۵۰% متوسط هزینه ۸۷٫۱ یورو است.

جدول۴:هزینه های غیر مستقیم تخصیص یافته در فرایند

خرید فایل