ترجمه مقاله مشتق گیری از شرایط با ویژگی های قبل از قفل شدن براساس روش نظارت بر گیربكس اتوماتیك

ترجمه مقاله مشتق گیری از شرایط با ویژگی های قبل از قفل شدن براساس روش نظارت بر گیربكس اتوماتیك

چكیده:

این مقاله به بررسی چگونگی درك كیفی در شرایط فیزیكی شكست پرداخته است كه منجر به ارائه پایه های نظری از ویژگی های موثر است كه برای نظارت بر وضعیت شرایط اصطكاك مفید می باشد. رواببط فیزیكی بین ویژگی ها و ضریب اصطكاك متوسط ( COF) وجود دارد كه می تواند به عنوان عامل تخریب در سطح كلاج به صورت اصطكاكی از لحاظ نظری مشتق شود. به منظور بررسی دقت وصحت روابط نظری ، ضریب همبستگی پیستون در روش تجربی به دست آمده است كه از آزمون شتاب در شرایط اصطكاكی مرطوب بوده كه با استفاده از یك مدل كامل آماده سازی SAE راه اندازی شده است. تجزیه و تحلیل داده های تجربی نشان می دهد كه پیش بینی های نظری قابل قبول است .

كلمات كلیدی : اصطكاك مرطوب صفحات ، گیر بكس اتوماتیك ، نظارت بر وضعیت ، مدت زمان ارتباط ، فاصله لغزشی .

۱-مقدمه :

وسایل نقیله همانند آب و برق در جامعه مدرن ما به یك ضرورت تبدیل شده است . وسایل نقیله ، همانند دیگر تكنولوژی ها تكامل یافته و پیشرفت شده است كه می تواند براساس افزایش . مطالبات جامعه برای بر آوردن ایمنی و راحتی رانندگی و بهره وری انرژی بالا و هزینه كم و ظرفیت قدرت بالا را در یك وسیله نقلیه داشته باشد و یك سیستم انتقال كه یكی از قسمت های كلیدی است و مسئول به انجام رساندن الزامات فوق می باشد .یك سیستم انتقال به عنوان یك تعریف با داشتن انتقال قدرت از موتور به چرخ بوده است. پیچیدگی روز افزون وسایل نقلیه مورد این سیستم انتقال را با پیچیدگی رو به رشدی مواجه نموده است. در سالهای اخیر ، تولید كنندگان تجهیزات انتقال ((OEM در راه اندازی انواع مختلف خودرو توانسته اند دو گروه اصلی در این سیستم به وجود بیاورند كه اولی شامل سیستم های دستی طبقه بندی می شوند. و دومی شامل سیستم كاملا اتوماتیك و یا نیمه اتوماتیك است. سیستم اصلی شامل یك اشكال سنتی ( MT) است در حالی كه سیستم خودكار می تواند از انواع مختلفی مانند گیربكس های اتوماتیك سنتی ،( AT) و خودكار دستی) (AMT استفاده كند كه به طور مداوم فرایند انتقال را انجام می دهند. همان طور كه از نام آنها آشكار است ، سیستم اتوماتیك انتقال برای شخصیت قدرت یا سرعت است. در حالی كه سیستم ها ی دستی برای انجام این كار نیاز به كمك راننده دارند. شكل یك نسبت فروش سالانه سیستم های دستی و اتوماتیك را با توجه به فروش سالانه آن از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۵ را نشان می دهند. این روند نشان می دهد كه چشم انداز رانندگان در دها های اخیر تغییر كرده است و همچنین واضح است كه ركود اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ، مشتریان را در انواع انتخاب هدایت نموده اند كه به نظر می رسد این تنها به طور موقت پاسخ گو است. وسایل نقلیه با سیستم های تجاری در بازار جهانی خودرو برای چندین دهه تحت سلطه بوده است. با این حال ، تقاضا برای سیستم دستی ، كم بوده است و با پیش بینی های انجام شده می توان گفت كه سیستم خودكار ، تسلطی بر بازار جهانی خودرو پس از سال ۲۰۱۲ داشته است. این گرایش احتمالا به علت این واقعیت است كه سیستم های خودكار ، ارائه ارائه قابلیت های جذاب تری دارند كه می تواند خواسته های جامعه را در مقایسه با سیستم های دستی براورده كند.

شكل ۱ : نسبت فروش سالانه سیستم های دستی با خط ممتد و سیستم های اتوماتیك به صورت خط چین.

با وجود به دست آوردن محبوبیت ، برخی از مسائل در سیستم های انتقال اتوماتیك وجود دارد، كه توجه بسیاری از محققان را در سراسر جهان را به خود جلب كرده است. یعنی بهبود بهروری انرژی و كاهش انتشار گازهای آلاینده و بالا بردن عملكرد رانندگی است. مدلسازی و شبیه سازی سیستم های خودكار كه توسط بسیاری از محققان مورد تحقیق قرار گرفته است ، درك بهتری از رفتار انتقال را به دست می دهند. این درك می تواند به عنوان پایه ای برای بهینه سازی طراحی و انتقال و استراتژی های كنترل باشد. استراتژی پیشرفته مختلف برای سیستم اتوماتیك مطرح شده است و عمدتا تمركز بر بهبود اقتصاد سوخت و بهبود كیفیت عوض كردن دنده دارد. اگرچه راه حل قابل توجهی مربوط به مسائل ذكر شده در بالا به دست آمده است ، و با این حال جنبه های تعمیر و نگه داری نادیده گرفته شده و آنها به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. در واقع تعمیر ونگه داری به عنوان یك مسئله مهم برای توسعه سیستم های خودكار ، قابل اعتماد می باشند. استراتژی نگه داری مناسب در قسمت انتقال ، یك ضرورت است. چرا كه عملكرد آن در وسیله نقلیه ، حیاتی می باشد. در حالی كه پیچیدگی سیستم ها ی خودكار كار را افزایش می دهد، نیاز به یك استراتژی نگه داری مهم تر وجود دارد . بدون شك ، تخریب اجتناب ناپذیر و در عملكرد انتقال اتفاق می افتد كه می تواند عملكرد وسیله نقلیه را تغییر دهد. به عنوان پیشرفت تخریب كنندگی می توان گفت كه شكست هایی می تواند به صورت غیر منتظره رخ دهد ودر نهایت به فروپاشی كردن وسیله نقلیه منجر شود. بنابراین ، ادغام یك استراتژی نگه داری برای سیستم های انتقال اتوماتیك به طور قابل توجهی می تواند افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان و كاهش هزینه های تعمیر ونگه داری وسایل نقلیه را داشته باشد. نگه داری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM) است كه همچنین به عنوان پیش بینی نگه داری ( PDM) شناخته می شود و زمان مناسب برای استراتژی نگه داری براساس شرایط واقعی مولفه های مهم در هر سیستم است. این مفهوم ، مستلزم این فناوری ها و كارشناسی ها است كه در آن تمام اطلاعات مربوط مانند داده های عملكردی و تعمیر و نگه داری و لیست های مربوط به اپراتور و داده ها ی طراحی باهم ، جهت تعمیر و نگه داری بهینه تركیب می شوند. این باعث می شود كه استراتژی نگهداری به طور قابل توجهی بتواند افزایش ایمنی و در دسترسی بودن و قابلیت اطمینان و كاهش هزینه نگهداری سیستم ها را داشته باشد. استفاده ازPDM در اوایل سال ۱۹۸۰ بود كه با موفقیت در برنامه های مختلف از جمله سیستم روغن و ماشین آلات تولید و توربین های بادی و سیستم های الكترونیكی به كار گرفته شد. به طور كلی ، فناوری های كلیدی ، برای تحقق استراتژی PDM براساس سه شرط اولیه یعنی ۱- شرایط نظارتی ۲- تشخیص ۳- نظارت است.

۵ : نتیجه گیری :

ریشه و پایه نظری برای این مقدار اصطکاک ارائه شده

این است كه از لحاظ نظری ، نشان داده شده است كه این دو ویژگی پیش از توقیف با میانگین ضریب اصطكاك ، تناسب معكوس دارد . به منظور بررسی پیش بینی های نظری ، ضریب همبستگی پیرسون براساس داده های تجربی محاسبه شده است و نشان می دهد كه داده ها ی تجربی ، مقادیر مناسبی دارند . مقادیر ضریب بسیار نزدیك به یك بوده و در نتیجه تأیید پیش بینی های نظری را دارد . به منظور دستیابی به یك روش دقیق نظارت بر وضعیت ، آن است كه به لحاظ نظری نشان داده شده كه تغییرات برخی از متغیر هایی عملیاتی شامل دمای روغن و فشار و سرعت چرخشی نسبس اولیه ، باید به عنوان مقادیر كوچكی نگه داری شوند . برای پیاده سازی عملی این را می توان با تغییر برخی از كنترل ها در واحد ECU انجام داد كه می تواند نیاز فوق را برآورده سازد .

خرید فایل