ترجمه مقاله نقدینگی،ریسک نقدینگی و جریان اطلاعاتمواردی از بازارهای در حال ظهور

ترجمه مقاله نقدینگی،ریسک نقدینگی و جریان اطلاعات:مواردی از بازارهای در حال ظهور

چکیده:

این مقاله به بررسی نقش اطلاعات عمومی و اقتصادی در جریان نقدینگی روزانه و ریسک نقدینگی روزانه در بازار سهام تونس می پردازد. نتایج تجربی ما براساس مدلهای ARMA و GARCH نشان می دهد که برای سهام عمده تونس،به تدریج سهام عمومی ارائه شده همراه با اطلاعات خصوصی به تدریج در بازار بوده و عامل غالب در بهبود نقدینگی در بازار سهام تونس می باشد. بهبود نقدینگی توسط یک کاهش در تولید بوده و افزایش را به بهترین صورت داشته است. نتایج ما به وضوح نشان می دهد که ورود اطلاعات عمومی به صورت پی در پی عامل غالب در تولید افزایش ریسک نقدینگی می باشد و منجر به ایجاد شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می شود. در حالی که ظهور اطلاعات خصوصی به شیوه ای غالب در ریسک نقدینگی مرتبط ،افزایش تولید عامل را در بهترین حد داشته است. علاوه براین،نتایج ما نشان می دهد که تداوم ریسک نقدینگی زمانی از بین می رود که حجم معاملات و عدم تعادل در سفارش به عنوان متغیرهای توضیحی در معادله واریانس شرطی گنجانده شود.

کلمات کلیدی:جریان اطلاعات،مدل GARCH،حجم معاملات،سفارشات عدم تعادل،نقدینگی،ریسک نقدینگی.

۱-مقدمه:

نظریه ساختار اساسی بازار به عنوان نظریه بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد که در آنفرض براین است که خطر تعیین کننده اصلی قیمت دارایی ها است و به چالش کشیده شده است. اندرسون در سال ۱۹۹۶ نشان می دهد که نظریه ساختار نشان دهنده این است که بازده دارایی براساس ورود اطلاعات جدید در بازار تولید می شود. مطالعات اولیه در نظریه ساختار در ابتدا تاثیر حجم معاملات را در نقدینگی به ویژه در بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار داده است. لامورکس و لاستراپس در سال ۱۹۹۰ حجم معاملات اندازه گیری شده از اطلاعات عمومی نهفته را در نظر گرفته است. محققین نشان می دهند که اطلاعات عمومی ممکن است نابرابر میان بازیگران اصلی بازار در دسترس باشند. و ممکن است فسیر متفاوتی به وجود بیاید. محققین همچنین توجه دارند که انتشار اطلاعات در بازار منجر به ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری برای انجام معاملات شده و محققین به این منظور تلاش کرده اند که اقدام به ارائه شواهدی در رابطه با بازده و بازگشت نوسانات را با اندازه گیری متغیرهای فعالیت های معامله ارائه کنند. شواهد در مورد این رابطه در هردو توضیح نظری نهفته است.۱-مخلوطی از فرضیه توزیع MDH2-اطلاعات متوالی ورودی SIAH

با توجه به این فرضها،بازار فعال معمولا نقدینگی بیشتری داشته و بیشتر سهام معامله کمتر گسترش می یابد. با توجه به تحقیقات دمسترز در سال ۱۹۶۸،نتایج از طریق یک واسطه گری رقابتی بوده است. تقاضای معاملات عالی منجر به سود بیشتر برای فروشندگان شده و از این رو خدمات نقدینگی ارزانتری را ارائه می کند. علاوه براین،هزینه های پایین تر به طور طبیعی بیشتر در هر بازار خواهد بود.در این مفهوم نقدینگی ارائه شده به عنوان خروجی از یک بخش با دسترس به فناوری واسطه گری خاص می باشد. نتایج مشابهی در برخی از مدلهای کلاسیک اطلاعات متقارن تایید شده است. کایل در سال ۱۹۸۵ نشان می دهد که تعادل در بین تامین کننده نقدینگی و معامله گران آگاه مستلزم آن است که تقاضای آگاهانه با تقاضای ناآگاهانه متعادل شوند،در حالی که عدم نقدینگی معکوس با مقیاس تقاضای ناآگاهانه متناسب می باشد که به دلیل تحرکات بیشتر ارائه شده در کل جریان سفارش بوده که در شکل گیری تاثیر کمتری داشته است. همچنین حجم بیشتر دلالت بر نقدینگی بالاتر دارد. همان نتایج در یک مدل سوم نیز تایید شده است. لیمین و مک کال در سال ۱۹۸۶ نشان می دهد که فعالیت های جستجو به هر دلیل نقدینگی را کاهش می دهد. با این حال،عدم وجود یک رابطه پویا بین نقدینگی و جریان اطلاعات به منزله یک چالش برای تحقیقات می باشد.در طول سه دهه گذشته،بسیاری از محققان تلاش کرده اند که به تجزیه و تحلیل رابطه نقدینگی،ریسک نقدینگی،و اطلاعات بپردازند. تحقیقات اولیه بین نقدینگی،ریسک نقدینگیو حجم معاملات بررسی شده است. بسیاری از معاملات رابطه منفی را بین شکاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش را به عنوان یک بروکسی قیمت برای نقدینگی و حجم معاملات را ارائه کرده است. محققان دیگر عمق تاثیر بر حجم معاملات را در مقدار بروکسی نقدینگی نسبت داده اند. چن و وو در سال ۲۰۰۸ تایید کرده اند که این عمق در بهترین حالت در حجم معاملات است . در حالی که حجم معاملات این را دربهرتین حد ایجاد نمی کند. چانگ و همکارانش در سال ۲۰۰۹نشان دادند که رابطه مثبت بین حجم معاملات و نقدینگی در بازار سهام وجود دارد. در بازار سهام لندن،تحقیقات کیا و هیلپر در سال ۲۰۱۱ نشان می دهد که برای شرکت های بزرگ،افزایش حجم معاملات منجر به تولید با یک کاهش مشخص می شود که یک پیشنهاد متناسب در گسترش بوده و از این رو بهبود نقدینگی را به دنبال دارد. برای شرکت های کوچک،افزایش حجم معاملات باعث افزایش پیشنهاد متناسب شده و بنابراین شرایط بد نقدینگی را به دنبال دارد. چای و همکارانش در سال ۲۰۱۰ به وضوح اثر ویژگی های تجاری را در شش اقدام نقدینگی در بازار سهام استرالیا را داشته اند. آنها نشان دادند که حجم معاملات عامل تعیین کننده اصلی نقدینگی است. در همان بازار ،فرینو و همکارانش در سال ۲۰۱۱ تاثیر توقف موقت معاملات بر نقدینگی ار مورد ارزیابی قرار دادند. محققین نشان دادند که این نوع از تجارت پیشنهادهای گسترش دهنده را افزایش می دهد و کاهش عمق بازار را در بهترین شرایط در دوره پس از توقف خواهد داشت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که توقف معاملات منجر به بدترشدن کیفیت بازار می شود که با استفاده از کتابهای الکترونیکی به کار گرفته شده بوده است. فتحی و همکارانش در سال ۲۰۱۲،اندازه گیری اثر فعالیت معامله مانند قیمت،نوسانات و حجم معاملات را در نقدینگی ار بررسی نموده اند. در تحقیقات محققین شواهدی وجود دارد که حجم معاملات را در نقدینگی بازار سهام تهران تحت تاثیر قرار می دهد. مالینوا و پارک در سال ۲۰۱۳ تاثیر سازماندهی معاملات را در حجم و نقدینگی و بهره وری قیمت در بازار فروشنده را نشان داده است. آنها نشان دادند که حجم معاملات در در بازار با سفارش محدودی وجود دارد و این سیستم برای مکانهای تجاری است. اخیرا کائو و بیستراسک در سال ۲۰۱۴ این فرضیه را ارائه نمودند که در آمریکا،مالکیت نهادی در ریسک نقدینگی از سهام را تحت تاثیر قرار داده و به صورت متفاوت از مالکیت فردی حمایت می کند. سهام ارائه شده توسط موسسات به طور متوسط،در معرض خطر نقدینگی پایین تر از سهام ارائه شده توسط سرمایه گذاران فردی در طول دوره ۱۹۹۰-۲۰۱۲ بوده است. با اشاره به پایگاه داده بازار بررسی EOD بین ۱۵ مارس ۲۰۰۴ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱،وانگ و ژانگ در سال ۲۰۱۵ نشان دادند که سهام به شدت معامله شده توسط سرمایه گذاران فردی با نقدینگی بالاتری بوده است. اثر مثبت تجاری فرد سرمایه گذار در نقدشوندگی سهام برای شرکت های با عدم تقارن بیشتری در اطلاعات بوده و سازگار با شرایط تجاری سرمایه گذاری فردی می باشد که باعث کاهش عدم تقارن در اطلاعات قوی تر می شود. این نتایج نشان می دهد که حجم معاملات تولید شده توسط فرد سرمایه گذار نقدینگی را بهبود بخشیده و با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد

خرید فایل