ترجمه مقاله پیش بینی موقعیت اشتغال دوباره افراد تازه بیکار شده یک مطالعه در مورد گروه های آینده نگر

ترجمه مقاله پیش بینی موقعیت اشتغال دوباره افراد تازه بیکار شده :یک مطالعه در مورد گروه های آینده نگر

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل شخصی و موقعیتی است که موفقیت در اشتغال مجدد افراد را در سال اول بیکاری خود تحت تاثیر قرار می دهد است. در این مطالعه گروه آینده نگر با یک سال پیگیری ،با یک جامعه نمونه ۳۶۱۸ نفری ازافراد بیکار شده بررسی شده است. یک بررسی در میان تمام شرکت کنندگان از جمله عوامل فردی و موقعیتی انجام شد که براساس مدل واتبرگ ارائه شده و تئوری مدل رفتاری برنامه ریزی شده و مدل ظرفیت و امید ارائه شده است. نتایج ما نشان می دهد که ده عامل کلیدی در موفقیت اشتغال در سال اول بیکاری وجود دارد. دانستن این عوامل به ویژه برای کسانی که متمایل به تغییر در هرنوع برنامه هستند، ممکن است به توسعه استراتژی های مداخله موثر برای کسانی که اشتغال مجدد را به منظور کوتاه شدن طول مدت بیکاری در نظر دارند،تسهیل می بخشد.

۱-مقدمه:

بسیاری از عوامل مشخص شده است که مربوط به موفقیت بیکاران در اشتغال مجدد پس از بیکاری بوده است. در سال ۲۰۱۰ وانگبرگ و همکارانش یک مدل جامع از گروه های متغیر را با اشتغال مجدد موفق را ارائه نمودند. براساس این مدل،موفقیت دوباره اشتغال بیکاران به نیاز با بازار کار بستگی داشته است و همچنین ویژگی های فردی جویندگان کار مانند دانش مربوط به شغل،مهارت ها،توانایی،انگیزه،سرمایه اجتماعی،وضعیت سلامت و نیز مالی مورد توجه بوده است. بررسی تحقیقات اخیر شرح گسترده ای از تحقیقات در دسترس در رابطه با عوامل مرتبط با موفقیت در اشتغال مجدد دیده می شود. این نتیجه گیری نشان می دهد که بسیاری از مطالعات خاص متمرکز بر موضوعات مرتبط با موفقیت در اشتغال دوباره بوده است. تحلیل کانفر و همکارانش نشان می دهد که صفات شخصی مانند برون گرایی،با تجربه بوده. وجدان وسایر متغیرهای فردی شامل اعتماد به نفس و خودکارامدی مرتبط با مدت زمان بیکاریاست. تعداد کمی از مطالعات به بررسی رابطه بین سلامتی و موفقیت در اشتغال دوباره و تمایل به پیداکردن شغل با سلامت روانی پایین ارائه شده است. و یا برروی اثر در موفقیت دوباره اشتغال بوده اند. هوفت و همکارانش در سال ۲۰۱۰ به بررسی رایطه بین سلامت درک شده و وضعیت بیکاری در یک نمونه از بیکاری طولانی مدت را داشته اندو متوجه شدند که بیماری از جمله عوامل قوی برای بیکاری پس از۱۲ ماه بوده است که یافته های مطالعات قبلی ارایه شده توسط گارسیا گومز و همکاران آن را تایید می کنند. مطالعات اندکی به طور گسترده در طرح بساری از عوامل مربوط به اشتغال موفق مجدد متمرکز شده است. مدل واتبرگ در بسیاری از گروه های متغیر عملیاتی اعمال شده و متوجه شدند که متغیرها تنها درصد کمی از توضیح واریانس را در ارایه نتایج در رابطه با اشتغال موفق دوباره داشته باشند. آنها پیشنهاد کردند که متغیرهای اضافی دانش و فعل و انفعالات متغیرها ،مناسب ترین راه برای اندازه گیری متغیرهای مربوطه توضیح نتایج اشتغال مجدد می باشد. در مطالعات انجام شده توسط هافت،استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB)برای پیش بینی قصد رفتار در گروه بیکار قوی تر از گروه استفاده شده بود. آنها همچنین دریافتند که ظرفیت کار در یک پیش بینی به صورت قابل توجهی در رفتار بیکاران بدنبال کار سازگاری با تئوری امید دارد و مطابق با پژوهش های قبلی است. این ارتباط تا حدی توسط نگرش برای جستجوی کار بوده و با واسطه به طور کامل توسط قصد جستجوی کار مرتبط می شود. نتایج حاصل از این مطالعات متمرکز برای پیش بینی برای اشتغال مجدد موفق برای درک بهتر فرایند جستجوی کارو اشتغال مجدد اضافه شده است. اگرچه مطالعات متعددی با هدف پیداکردن اعتبار پیش بینی عوامل مختلف در اشتغال مجدد انجام شده است،اجرای این نیاز به ابزاری برای آزمایشهای روزانه داشته که هنوز هم یک گام ضروری در نظر گرفته می شود. آژانس تامین اجتماعی هلند که مسئول مقررات امنیت اجتماعی و بیمه بیکاری و مشاوره بیکاران است،از محققین خواست تا برای توسعه چنین ابزاری برای ارزیابی و تشخصی افراد بیکار برای اعمال مزایای بیکاری در SSAاقدام کنند. چنین ابزاری ممکن است کمک به انختاب خدمات مربوط ویژگی های شخصی مشتری را داشته و به عنوان نه همه جویندگان کار به احتمال زیاد به همان اندازه از این کمک ها بهره مند شوند. ارائه مشاوره استخدام به تمام افراد بیکار شده گران می باشدو دولت ها به دنبال کاهش ۵۰% هزینه ها در سال ۲۰۱۵ هستند و این ابزار همچنین ممکن است که انتخاب دسته از افراد که نیاز به مشاوره در زمینه کاریابی را دارند را داشته باشد. این در حال توسعه به خصوص برای ابزاری مانند SSA می تواند کمکی برای بررسی عوامل پیش بینی اشتغال مجدد را داشته باشند. هدف از مطالعه حاضر،بررسی عوامل فردی و موقعیتی موثر در موفقیت دوباره اشتغال افراد بیکار در سال اول بیکاری می باشد.

خرید فایل