تكنولوژی و طرح ریزی شغل

تكنولوژی و طرح ریزی شغل

تكنولوژی و طرح ریزی شغل

تكنولوژی در سازمان شامل چهار مبحث زیر:

مدیریت كیفیت كامل
بازسازی فرآیند كار
سیستم تولید انعطاف پذیر
منسوخ شدن مهارتها

طرح ریزی شغل شامل دو مبحث زیر:

vتئوری هایی در زمینه ویژگیهای شغل، شامل سه تئوری زیر:
—تئوری اسنادی – (ترنز و لارنس)
—الگوی ویژگیهای شغلی (ریچارد هك من و گرگ الدهام)
—الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی
vطرح ریزی مجدد شغل، به سه روش زیر:
—گردش كار
—توسعه شغل (بسط و گسترش وظایف به صورت افقی)

—غنی سازی شغل (بسط و گسترش وظایف به صورت عمودی)
qتكنولوژی در سازمان:
vتعریف تكنولوژی: تكنولوژی عبارت است از شیوه ای كه داده ها (اقلام مصرفی) به ستاده ها (محصول) تبدیل می شود و هدف اصلی از كاربرد تكنولوژی نوین در محل كار، جایگزینی ماشین آلات به جای نیروی انسانی و تولید با كیفیت و كمیت بالاتر با هزینه كمتر است.
vدر این بخش ما در رابطه با تكنولوژی به چهار موضوع ویژه می پردازیم. آنها عبارت اند از: مدیریت كیفیت كامل، بازسازی فرآیند كار، سیستم تولید انعطاف پذیر و منسوخ شدن مهارتها.
qمدیریت كیفیت كامل:

در بحث از مدیریت كیفیت كامل استدلال می شود كه (( خوب بودن )) به اندازه كافی خوب نیست! برای روشن تر شدن این مطلب، فرض كنید كه ۹۹/۹% كار كه عالی باشد قابل قبول است و این بالاترین استانداردی است كه می تواند كار را عالی معرفی كند ولی اگر در سازمان پست آمریكا از چنین استانداردی استفاده شود هر ساعت ۲۰۰ نامه یا مراسله پستی گم می شود، ویا در بیمارستانها هر هفته ۵۰۰ عمل جراحی به صورت ناقص انجام می گردد و در هر روز ۲ هواپیمای مسافربری كه وارد فرودگاه شیكاگو می شود یا از آنجا به پرواز در می آید سقوط خواهند كرد. در اجرای برنامه های مدیریت كیفیت كامل سعی می شود تا فرآیندها به صورت مستمر بهبود یابد تا دامنه تغییرات پیوسته كاهش پیدا كند. در این میان اجرای چنین برنامه هایی چه اثراتی بر كاركنان دارد؟ كاركنان نمی توانند چون گذشته به كارهای خود تكیه و اعتماد نمایند و به سبب دست یابی به موفقیت هایی خدمات شركت می شود.

—

خرید فایل