تنش های محیطی بر رشد و نمو گیاهان دارویی

تنش های محیطی بر رشد و نمو گیاهان دارویی

تنش های محیطی بر رشد و نمو گیاهان دارویی

این سمینار در قالب ۵۱ اسلاید می باشد که به بررسی تأثیر تنش های محیطی بر خصوصیات رشدی گیاهان دارویی آویشن، زنیان و بادرنجبویه پرداخته است. …