تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم و نقش آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان های شهرستان …. د

تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم و نقش آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان های شهرستان ....  د

تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم و نقش آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان های شهرستان …. د

چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر تهیه درس افزار شبیه zwnj;ساز علوم shy;زیستی shy; و shy; shy;بهداشت و نقش آن بر پیشرفت shy;درسی و خلاقیت دانش zwnj;آموزان پسر پایه اول متوسطه شهرستان …. در سال تحصیلی۹۳-۱۳۹۲می zwnj;باشد. طرح این پژوهش کاربردی و شبه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل …