تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان

تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان

تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان

چکیده پژوهش حاضر به منظور ساخت و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی انجام گرفته است. برای ساخت این آزمون تمام آزمون shy;های مربوط به سازگاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و بعد از انجام مصاحبه با تعدادی از دانشجویان و حذف و تغییر تعدادی از سؤال shy;ها و تأیید روایی محتوایی و روایی …