توابع

مطالب:

سریهای توانی
مشتق گیری ازسری توانی
قضیه
انتگرال گیری از سری توانی
سری دو جمله ای
قضیه تیلور موارد كاربرد آن
سریهای تیلور و مك لورن
مختصات قطبی
رابطه بین مختصات قطبی و قائم
نمودار معادلات قطبی
آزمون های تقارن
مساحت درمختصات قطبی
مساحت بین دومنحنی قطبی
طول یك منحنی قطبی
توابع برداری
مشتق توابع برداری
انحناء
شتاب و مؤلفه هایش
دایره انحناء و تاب
استوانه ها و رویه های درجه دوم
بیضیگون
هذلولی گون یكپارچه
هذلولی گون دو پارچه
سهمی گون بیضوی
سهمی گون هذلولوی
مخروط بیضوی
توابع چند متغیره
حد و پیوستگی توابع چندمتغیره
مشتقات جزئی یا نسبی
دیفرانسیل كل
مشتقات جزئی یا نسبی
دیفرانسیل كل
قاعده زنجیره ای
مشتق ضمنی و قضیه اولر
ماكزیمم و مینیمم توابع دو متغیر
مشتق جهتی وگرادیان
انتگرال دوگانه
تعبیر هندسی
روش محاسبه انتگرال دوگانه در دستگاه مختصات دكارتی
محاسبه انتگرال دوگانه در مختصات قطبی
روش محاسبه انتگرال در مختصات قطبی
انتگرال سه گانه
روش محاسبه انتگرال سه گانه در مختصات دكارتی
انتگرال های سه گانه در مختصات استوانه ای
انتگرال های سه گانه در مختصات كروی

==============

با مثال های حل شده

زسم نمودارها بر عهده دانشجو

خرید فایل