تکامل دلفین ها

تکامل دلفین ها

قبل از دوره والسانان I.(cetacean)
پیدایش والسانهای ا ولیه II.
اولین III. Odontocetes
از adontocete تا دلفینیده .III

قسمتهایی از متن:

قبل از دوره والسانان

مورد قبول واقع شده که خانواده ای Mesonychidae در پایان دوره زمین شناسی سرتاسر شروعی بودند والسانان ازدیگر پستانداران جدا شدند. این خانواده گوناگون بوده و یک مدرک علمی وجود دارد که این خانواده به آنگولاهای اندونزی مثل اسب ها، خوکها، باضافه والسانان تبدیل شدند.

خانواده مزونیکیده از پستانداران خشکی بوده اند و زمینهای همواری راکه امروزه آفریقاست در اوایل ائوسن اشغال کرده بوند. آنها دارای بدن های بزرگی بوده اند وساختار دندانی آنها نشان می دهد که این خانواده شامل گیاهخواران، گوشتخواران و همه چیزخواران بوده فسیل های مربوطه درمصب رود ها و تالاپ ها پیدا شده و اینطور نتیجه می شود که بعضی از مزونیکیده درحال تکامل به سمت یک زندگی آبی بوده اند.

راسته ی ocndylarthra احتمالاً جد بین artiodactyla و والسانان بوده اند که به آنگولاها( سم داران) تبدیل شدند که دلایل حاکی از این موضوع شامل: فسیل های قدیمی، ترکیب خونی یکسان، قندخون جنینی( و کروموزومها) انسولین( مرفولوژی و هم ساختار هخونی) می باشد. …

دلفین ها در اسارت

.I استدلال هایی برای اسارت

.II استدلال هایی علیه اسارت

یکی از مباحثه ای ترین موارد در خصوص ارتباط بین انسان و دلفین ها،ا ین است که آیا نگهداشتن دلفین ها و دیگ cetaceans ها در اسارت درست است یا نه. در حال حاضر در حدود ۳ هزار دلفین کامل نوز در جهان در بند نگهداری می شوند و همراه به صدها والهای راهبر( پایلت) دلفینهای خالدار و ارک ساها و تعدادکمتری از دلفین های معمولی دلفینهای رودخانه ای آمازون، والهای فالس کیدر، بایجی و دیگران انسانها در دهه ۱۸۷۰شروع به نگهداری سه تاسین های دربند نمودند. زمانیکه آکواریوم ها حیواناتی راکه گیر افتاده بودند اما قبل از مردن نجات یافته بودند درمعرض نمایش قرار می داد. این نبود تا آخر دهه ۱۹۳۰ که روشهای بررسی مدرن آغاز شد یک شرکت فیلم هالیوود به نام مارین استودیو یک مخزن دریایی در فلوریدا برای هدف نمایش دلفینها در فیلم ایجاد کرد. دلفین های در اسارت خیلی زود یک جذابیت توریستی مهم شدند یکی ازنگهبانان شغل پرورش دلفین ها بعهده گرفت و این وظیفه به نظرش آسان آمد موفقیت اینکار باعث پیشرفت آکواریوم های جدید در سراسر جهان در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ شد.

استدلال هایی برای اسارت

مستدلاً بیشتر سود نگهداری دلفینها در بند آگاهی عمومی است تعداد کمی فرصت داشتند که دلفین ها را در طبیعت ببینند اما صدها مییلیون از افراد تنها والها، دلفین ها را همه ساله درایالات متحده در بند می بینند.

برای اینکه نگهداری هر یکاز گونه های موفقیت آمیز باشد آگاهی عمومی یک الزام است برای مثال ارکاس زده شده معیوب می شوند بطور نامشخصی قبل از این آنها به اسارت گرفته شوند. در ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ ولین ارکاس گرفتار شد و به مشهورترین سرگرمی تبدیل شد. خیلی زود بعد از آن سفرهای قدیمی، به طبیعت شروع شد و عموم از این نگهداری حمایت کردند هم اکنون ایالات متحده و کانادا قانون هایی را برای حمایت از ارکاس تصویب نموده اند. …

خرید فایل