جبر خطی ۱برای آمار

جبر خطی ۱برای آمار

جبر خطی ۱برای آمار شامل نيمسالهاي: نیمسال اول ۸۹-۸۸ نیمسال دوم ۸۹-۸۸ نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۰-۸۹ نیمسال اول ۹۱-۹۰ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه نیمسال اول ۹۳-۹۲ …