جغرافیا و صنعت توریسم كشور لهستان

جغرافیا و صنعت توریسم كشور لهستان

فهرست:

ملاحظات تاریخی ۷

ملاحظات تاریخی ۸

اقوام و نژادها ۹

ملاحظات جغرافیایی ۱۱

موقعیت جغرافیایی ۱۱

آب وهوا ۱۳

ملاحظات سیاسی ۱۴

قانون اساسی ۲۰

ویژگیهای قوای سه گانه ۲۱

شورای وزراء ۲۲

قوه قانونگذاری ۲۲

قوه قضا ئیه ۲۳

ملاحظات اقتصادی ۲۴

سیستم اقتصادی [۴۰] ۲۴

امورمالی ۲۷

بخشهای اقتصادی ۲۸

معادن ۲۹

صنایع ۳۰

ملاحظات علمی ۳۱

نرخ افراد با سواد ۳۳

جمعیت ۳۶

رشدجمعیت ۳۷

مهاجرت ۳۷

زبان وخط ۴۰

ارتباطات ۴۱

مطبوعات ۴۲

رادیو وتلویزیون ۴۲

پذیرش وتحصیل در دانشگاههای لهستان ۴۴

ساختارآموزشی ۴۴

اصلاحات ساختاری ۴۷

بانک ING در لهستان[۱] ۵۳

پی نوشت ها : ۵۸

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی برگزیده از متن:

قانون اساسی

قانون اساسی لهستان درتاریخ هفدهم مارس ۱۹۲۱م به تصویب سجم [۳۰] (بامجلس شورای ملی)رسیده و بعدها در آوریل ۱۹۳۵م تغییراتی در آن داده است. [۳۱] قانون اساسی فعلی درسال ۱۹۵۲م تدوین گردیده ودرسال۱۹۷۶ماصلاحاتی درقانون این كشورصورت گرفته است . [۳۲] مطابق قانون اساسی حق رأی دادن ازجمله حقوق تمامی شهروندان است وكلیه اشخاص حق رأی دارند (مگر به حكم قانون ازدادن رأی محروم شوند)حداقل سن شركت در انتخابات هجده سال وحداقل سن داوطلبان نمایندگی درپارلمان بیست ویك سال است .نمایندگان به موجب قانون اساسی بارأی مستقیم ومخفی مردم برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند. [۳۳] …


ساختار آموزشی

یك سیستم آموزشی باید كلیه مسیرهای آموزشی ممكن ازمهدكودك تادوره دكترا را در بربگیرد . چرخه‌های آموزشی باید بگونه‌ای تنظیم شوند كه كلیة جوانان و كودكانی را كه ازنظر رشدفیزیكی و مغزی دریك حد هستند پوشش دهند.

با بررسی ساختار آموزش مدارس و دانشگاهها در كشورهای توسعه یافته می‌توان ۳ شكل سازماندهی شدة غالب در آموزش مدرسه ای و ۳ مرحله آموزش دانشگاهی را تشخیص داد.

در زبان لهستانی این مراحل عبارتنداز:

. ابتدایی راهنمایی (gymnasium)ودبیرستان دربخش مدرسه

. لیسانس و فوق لیسانس و دكترا در سطح دانشگاه

سیستم پیشنهادشده در دیاگرام براساس این تقسیم بندی شكل گرفته‌است . قبل ازورودبه مدرسه یك دوره آمادگی پیش دبستانی یك ساله (كلاس صفرم zero-class) برای دانش‌آموزان گذاشته می‌شود كه شاید درآینده به چرخه اجباری انتقال یابد ویاممكن است به ساختار ابتدایی واردگردد.بهرحال درحال حاضرپیشنهادشده این ساختار پیش دبستانی همینطور باقی بماند آموزش ابتدایی ۶سال است وبرای دانش‌آموزان سنین ۷الی ۱۲سال گذاشته شده دراین دوره رشدكودكی رخ می‌دهد.دراین دوره هدف وتأكید اصلی انتقال مهارتهای پایه‌ای به كودكان وبزرگ كردن ایشان درعین ارتباط تنگا تنگ باوالدینشان است . …


خرید فایل