خطر وبازده

خطر وبازده

خطر وبازده

۲۵%تخفیف برای مدت محدود توضیح طرح: هدف ما این است که به گونه ای فشرده وساده نظریه جدید مدیریت سرمایه گذاری را شرح دهیم و برخی مبانی عینی ان نظریه را بیان کنیم. فرصتی طلایی: برای اولین بار،این مطلب را درهیچ سایتی پیدا نمیکنید …