دانلود پاورپوینت آرایه های ادبی ( درس بیست و پنجم ، لف ونشر )

آرایه های ادبی ( درس بیست و پنجم ، لف و نشر )

مختصری از اسلاید ها:

اسلاید یک

عنوان

اسلاید دو:

لف و نشر

توضیح: آوردن دو یا چند واژه است در بخشی از كلام كه توضیح آنها در بخش دیگر آمده است .

رابطه : لف و نشر، « مفعول و فعل » ، « فاعل و فعل » ، « مشبه و مشبه به » ، « مسند الیه و مسند » ، « اسم و متمم » ، « اسم و صفت » و … است .

لف و نشر دو گونه است :

اگر نشرها به ترتیب توزیع لف ها باشد « مرتب » نامیده می شود . و اگر چنین نباشد « مشوش : به هم ریخته » است .

لف و نشر مرتب هنری تر از مشوش است . موسیقی معنوی كه از لف و نشر حاصل می شود به دلیل در گیری ذهن برای یافتن ارتباط لف و نشر هاست .

….

از اسلاید هفت

خود آزمایی

خرید فایل