دانلود پاورپوینت وابستگی به مواد

پاورپوینت وابستگی به مواد

فایل پیش رو که مقاله ای است در خصوص وابستگی به مواد در قالب پاورپوینت با ۲۸ اسلاید آماده شده است و قسمتهایی از متن ابتدایی آن به شرح زیر است:

توصیفات رفتاری

۱-تغییر مشهود در رفتار؛یعنی دوری گزینی از خانواده ودوستان نزدیک،فقدان علاقه به انجام فعالیتهای معمول،انرژی پایین،خواب زیاد،افت نمره های تحصیلی.

۲-مسمومیت ویااستفاده از داروبرای دو یا چند موقعیت.

۳-نوسان خلقی.

۴-عدم حضوریاتاخیرمتوالی برای حضوردرمدرسه.

۵-تغییرگروه همتاها به گروهی که به طورقابل توجهی در کار مصرف مواد هستند.

۶-((تصویرخود))ضعیف،توصیف خودبه عنوان یک فردشکست خورده،هنگام گفتگوبادیگران تماس چشمی بسیارکمی دارد.

۷-دیدگاه خصومت آمیزیا منفی نسبت به زندگی و افراددیگر.

۸-داشتن وسایل مربوط به مصرف مواد.

۹-تشویش درمورددزدیدن مشروبات الکلی ازیک مغازه،منزل، دوستان یاوالدین.

۱۰-دستگیری به خاطرخلافهای کوچک یاجریمه شدن به خاطر رفتارهای نابجاناشی از مستی ومصرف مشروبات الکلی.

۱۱-داشتن سابقه خانوادگی درخصوص وابستگی به مواد.

۱۲-گزارش شخصی ازمصرف روزانه یک ماده تغییردهنده خلق یا مصرف ماده به صورت منظم تا به حالت خوشی برسد. …

خرید فایل