دانلود پایان نامه معماری نمایشگاه بین المللی،رساله نمایشگاه بین المللی که بسیار جامع و مفید میباشد

بررسی نمایشگاه بین المللی از لحاظ معماری که بسیار کامل و جامع میباشد وشامل بررسی نمونه های ایرانی و خارجی هم میباشد.

فصل اول(کلیات تحقیق)

 • چکیده ……………………………………………………...………….…….. ۱
 • پیشگفتار……………………………………………………........……….. ۲
 • دلایل انتخاب طرح در شهرستان سقز عبارتند از:……………………………….. ۳
 • اهداف مشارکت در نمایشگاه ها……………………………..……..………… ۵
 • اهداف اولیه مشارکت……………………………………….…..………….. ۵
 • انواع نمایشگاه………………………………………………,…….…………… ۸
 • نمایشگاه های عمومی عمده………………………………….……………………… ۸
 • نمایشگاه های تخصصی عمده:…………………………...…...…………… ۸
 • مقایسه نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی و نمایشگا‌های جهانی………….……… ۹

فصل دوم(مبانی نضری معماری)

 • آشنایی با بازارهای قدیمی ایران وفضاهای بازار………………………………۱۰
 • بازارهای قدیمی کردستان………………………………………………………….۱۳
 • مبانی نظری در مورد طرح مورد نظر:…………………………………………۱۹

فصل سوم(برسی نمونه ها وتاریخچه)

 • اولین نمایشگاههای تجاری بین المللی امروزین…………………...……….. ۲۲
 • نمایشگاه جهانی آلمان – هانور ۲۰۰۰……………………………….….…….. ۲۳
 • نمایشگاه بین المللی تهران…………………………………………………..……. ۳۲
 • آشنایی با وضع موجود نمایشگاه بین المللی تهران………………………………۳۲
 • ارزیابی وضع موجود نمایشگاه بین المللی تهران……………………………… ۳۴
 • نمایشگاه بین المللی مشهد…………………………………………………………. ۳۶
 • اهداف نمایشگاه:…………………………………………………………….…….. ۳۷
 • خدمات و امکانات:………………………………………………………...……. ۳۹
 • خدمات نمایشگاه:…………………………………………………………………. ۴۰
 • خدمات فنی…………………………………………………………….…………… ۴۰
 • مزیتها:………………………………………………..………………..……...…… ۴۲
 • آنالیز سایت:…………………………………………………………...……….……۴۵
 • برنامه ریزی کالبدی:………………………………………….………….۵۰
 • مقدمه…………………………………………………………………….…………. ۵۰
 • کاربری های موردنیاز…………………………………………………...……… ۵۱
 • برنامه کالبدی……………………………………..……………………………….۵۳

فصل چهارم(ضوابط واستانداردها)

 • استانداردها……………………………………………………...………………….۶۰
 • جزئیات وکلیات در طراحی نمایشگاه………………………..………………… ۶۳
 • گروه بندی کاربری ها…………………...…………………….…………….. ۶۷

فصل پنجم(اقـلیـم)

 • تقسیمات اقلیمی……………………………………………………………………..۶۹
 • آب وهوای آسیا……………………………………………………………………..۷۰
 • اقلیم های آب و هوایی ایران………………………………………………………۷۳
 • اقلیم ایران……………………………………………………………………………۷۴
 • نگاهی جغرافیایی شهرسقز………………………………....…………………… ۷۹
 • شرایط اقلیمی شهرستان سقز:…………………………………………………….۸۰
 • طراحی اقلیمی………………………………………………..…………………… ۸۰
 • خصوصیات کلی فرم بنا در اقلیم سرد……………………..………………….. ۸۱
 • کالبد شهری و روستایی در اقلیم سرد……………………...………………….. ۸۴

فصل ششم(تحلیل سایت وروند تحقیق)

 • تحلیل سایت……………………………...…………………………………………۸۶
 • دسترسی ها………………………………………………………………………….۸۷
 • مجاورت ها………………………………………………………………………….۸۸
 • پتانسیل ها……………………………………………………………………………۸۹
 • اقلیم…………………………………………………………………………………..۹۰
 • مکان یابی کاربری ها در سایت………………………………………………….۹۱

فصل هفتم(نتیجه گیری-گذینه های طراحی)

 • ایده های اصلی طراحی(ایده های نهایی)………………………………………..۹۲
 • سیرکولاسیون محوطه …………………………………………………………….۹۳
 • سطوح خدماتی مجموعه نمایشگاه………………………………………………..۹۴
 • ساختمان نمایشگاه…………………………………………………………………..۹۴
 • نقشه ها………………………………………………………………………………۹۵

فهرست منابع……………………………………………………………………….۱۰۴

خرید فایل