دانلود پروژه شبیه سازی چاپر کاهنده در نرم افزار متلب

دانلود پروژه  شبیه سازی چاپر کاهنده در نرم افزار متلب

دانلود پروژه شبیه سازی چاپر کاهنده در نرم افزار متلب

در بسیاری از کاربردهای صنعتی نیاز به تبدیل یک منبع DC ولتاژ ثابت به یک منبع ولتاژ متغیر می باشد. چاپر DC وسیله ای است که مستقیمأ DC را به DC تبدیل می کند. چاپر می تواند به جهت افزایش یا کاهش پله ای ولتاژ منبع DC بکار گرفته شود. از این رو می توان چاپرها را به دو دسته سوئیچر کاهنده و …