دانلود پروژه مکان یابی بهینه مولدهای پراکنده DG با هدف کاهش تلفات با استفاده از روش IPSO

دانلود پروژه مکان یابی بهینه مولدهای پراکنده DG با هدف کاهش تلفات با استفاده از روش IPSO

در این پایان نامه کارشناسی ابتدا به معرفی سیستم zwnj;های تولید پراکنده انرژی، که به احتمال بسیار زیاد با توجه به تجدید ساختار در صنعت برق و ایجاد بازار برق و رقابتی نمودن تولید انرژی، سیستم انرژی آینده بشر جهت تأمین نیازهای گرمایشی، سرمایشی و برق خواهد بود، اختصاص یافته …