دانلود کارآفرینی آماده در قالب word با عنوان كارآفريني اداره برق ۵۵ ص

دانلود کارآفرینی آماده در قالب word با عنوان كارآفريني اداره برق ۵۵ ص

تاريخچه تاسيس شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان ۱ فرايند عمل در سيستم حسابداری شرکت برق استان زنجان ۲ پارامترهاي مهم در طراحي پست ها و انتخاب تجهيزات ۴ هماهنگي عايقي ۶ شين و شينه بندي ۷ فواصل زمين كردن نقطه نوترال و سيستم زمين ۹ هدف از ايجاد يك سيستم زمين ۱۰ بررسي ولتاژهاي مجازي …