دانلود کارآموزی آماده در قالب word با عنوان كارورزي شركت ارغوان هيدج ۲۷ ص

دانلود کارآموزی آماده در قالب word با عنوان كارورزي شركت ارغوان هيدج ۲۷ ص

شركت غله و خدمات بازرگاني ارغوان هيدج ۱ دارائيها ۲ دارائيهاي غير مجاز ۲ فعاليت هاي عملياتي ۵ تاريخچه فعاليت هاي شركت ۶ فعاليت هاي اصلي شركت ۶ عمده ترين فعاليت شركت در طول سال ۷ دارائيهاي شركت ۸ درآمدها ۹ موجودي نقد و بانك ۱۰ ساير حسابها و اسناد دريافتني ۱۱ دارائيهاي اماني ۱۳ بهاي تمام …