دستورالعمل اجرایی نحوة انجام معاملات در بورساوراق بهادار تهران

دستورالعمل اجرایی نحوة انجام معاملات در بورساوراق بهادار تهران

دستورالعمل اجرایی نحوة انجام معاملات در بورساوراق بهادار تهران

۲۵%تخفیف برای مدت محدود توضیح طرح: این دستورالعمل در اجراي مواد ۲۴ ،۲۳ ،۲۲ ،۱۸ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۳ ،۸ ،۶ ،۵ ،۴ و ۲۶ آئیننامۀمعاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار) در ۱۸ فصل،۱۳۸۹ به تصویب هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار /۹/ ۱۲۳ ماده و ۳۴ تبصره در تاریخ …