رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زندگی زناشویی انجام شد. در این تحقیق ۳۰۲ نفر از فرهنگیان متأهل زن و مرد با میانگین سنی ۴۰سال و انحراف استاندارد ۷۳/۵و مدت ازدواج با میانگین ۶۶/۱۵ و انحراف استاندارد ۲۹/۴ که ۹/۵۸ درصد آن را زنان فرهنگی …